نقش و سهم خطۀ پارس در غنای هنری ایران باستان – بخش اول
28th نوامبر، 2012

    هرچند در نگارش تاریخ ساسانیان سهم قابل توجهی از اثر به بررسی هنر ایران ساسانی در ابعاد گوناگون اختصاص داده شده است، ولی نگاهی به گذشته پارسها و مناسبات […]

نقش و سهم خطۀ پارس در غنای هنری ایران باستان – بخش اول