یونان باستان - جلد دوم کتاب "تاریخ و تمدن" اثر ویل دورانت

توسط فلسفهاي هموار شد كه لزوم ايمان را شناخته، مكتبي در رياضت، سادگي، و كف نفس تبليغ ميكرد، و همه چيز را در ذات احديت ميديد.

iv - بازگشت به سوي مذهب

تنازع مذهب و فلسفه اكنون سه مرحله ديده بود: حمله به مذهب مانند دوره قبل از سقراط; كوشش در راه جانشين كردن اخلاقيات طبيعي به جاي مذهب مانند دوره ارسطو و اپيكور; و بالاخره بازگشت به سوي مذهب در دوره شكاكان و رواقيون. اين نهضت آخري منتهي به مكتب نوافلاطوني و مسيحيت گرديد. اين گونه توالي در تاريخ بارها اتفاق افتاده، و شايد هم امروز نيز در حال تكوين باشد. طالس با گاليله مطابقت ميكند، ذيمقراطيس با هابز، سوفسطاييان با اصحاب دايرهالمعارف، پروتاگوراس با ولتر، ارسطو با سپنسر، اپيكور با آناتول فرانس، پورهون با پاسكال، آركسيلائوس با هيوم، كارنئادس با كانت، زنون با شوپنهاور، و فلوطين با برگسون. شايد اين تشبيه از لحاظ ترتب تاريخي درست نباشد، ولي سير اساسي تحول يكي است.

عصر نظامهاي بزرگ فلسفي راه را براي شك باز كرد شك به توانايي خرد، هم در عرصه فهم دنيا و هم در زمينه هدايت غرايز بشر به سوي نظام و تمدن. شكاكان اين طرز فكر را نه در معناي فلسفه هيوم كه در معناي فلسفه كانت داشتند: آنها هم به فلسفه و هم به تقيد فكري شك داشتند، اساس ماده گرايي را سست كردند، و پذيرش آرام كيش قديم را توصيه مينمودند. پورهون، چون پاسكال، مذهب را طرد نميكرد، و بالاخره خودش روحاني اعظم و محترم شهر خويش گرديد. طرد سياست توسط اپيكوريان به خاطر اخلاق، يعني فرار از حكومت و پناه بردن به اخلاق، تنها معرف لحظهاي از حركت آونگ بود; تمركز بر رستگاري فردي راه را براي مذهبي باز كرد كه بيشتر براي افراد جاذبه داشت تا دولت. مردمان بسياري بودندكه برخلاف اپيكور در زندگي تسلايي نيافته بودند; فقر، بدبختي، مرض، محروميت، انقلاب، و جنگ آنها را گرفتار كرده بود، و عقلاي قوم روح آنها را تهي رها كرده بودند. هگسياس كورنهاي، هر چند كه چون اپيكور از مكتب كورنهاي ]اصالت در رفتار و اخلاق[ آغاز كرد، به اين نتيجه رسيد كه زندگي بيش از خوشي متضمن درد و رنج، و بيش از شادي متضمن غم و سوگواري است، و تنها نتيجه منطقي هر فلسفه طبيعت گرا خودكشي است. فلسفه، چون دختري سبكسر، پس از ماجراهاي شيرين و سرخوردگيهاي تلخ، جستجوي خوشبختي را رها كرد،

 

 

 

 

 

ساير بخش ها : | تاريخ تمدن باستان | دانلود کتاب هاي تاريخيpdf | چهره هاي ماندگار مشاهير جهان | تاريخ العصر القديم للحضارة العالم و الثقافات | ثبت لينک رايگان | دايرکتوري سايت ايراني | لينکدوني | اساطير افسانه باستان | انجمن تاريخ ما | Eski antic calture uygl?k | ancient history civilization | دکتر علي شريعتي | ايران باستان | مصر باستان | تاريخ يونان باستان | اهرام مصر باستان | ancient Egypt History | ancient Egypt photo | ancient pyramids | ancient mesopotamia | ancient تاريخ | ancient Egypt pyramids