نیاکان باستانی کردها و لرها و ترک های آذربایجان

بالاتر از کاسیان به سمت غرب، سرزمین بیت همبان (سرزمین کمند اندازان ساگارتی) قرار داشته که همان استان کرمانشاهان کنونی بوده است. این ناحیه از اوایل هزارهً اوّل پیش از میلاد تّوسط مادیهای ساگارتی مسکون بوده است.

• نزدیکترین ترکان به نواحی ماد اعم از ماد بزرگ و ماد کوچک (آذربایجان ایران) ارانیان (یعنی مردمی که توتمشان عقاب است) و خالیبیان (خالدانیان، یعنی مردم پرستندهً ایزدجنگ) بوده اند.

جواد مفرد کهلان

نگارنده قبلاٌ کتابی دردو مجلد تحت عنوان نیاکان باستانی کرد در تاریخ و اسطوره ها تاًلیف و منتشرنموده است. تدوین این مقاله از آنحا الزام پیدا کرد که جدیداٌ به نکاتی دراین باب پی بردم که قبلاٌ متوجه آنها نشده بودم: چنانکه مرسوم است برای شناسایی نیاکان باستانی کردان و لران و ترکان آذری باید اقوام باستانی غرب فلات ایران را به همراه جغرافیای تاریخی نواحی مربوط بدیشان مورد مّداقه قرار داد.

سخن خود را ازجنوب و از سرزمین عیلام که شامل خوزستان و ایلام می شده آغاز میکنیم. از آنجاییکه نامهای اوکسیان (چهارمحال بختیاری عهد باستان) و خوزستان در نقطه مقابل هم به ترتیب به معنی سرزمین چمنزارها و سرزمین مرطوب و نمناک میباشند،لذا با این مفاهیم جای آنها مشخّص است امّا از آنجاییکه خود نام عیلام به اکّدی به معنی سرزمین مرتفع و کوهستانی است، لذا مسلّم به نظر می رسد که موطن اصلی عیلامیها همان منطقهً زاگروس جنوب غربی بوده یعنی همان ناحیه ای که درقرن ما به حقّ ایلام نامگذاری شده است، چه نامهای قدیمی این منطقه در منابع آشوری الیپی (یعنی سرزمین بلند و کوهستانی) ودرمنابع یونانی ایلام و الیمایید آمده است، و همان جایی است که که بعداٌ نزد پارسیان عهدساسانی به نام مردم آنجا ماسبذان (یعنی سرزمین مردمی که کشتار نمیکنند) ذکر شده است.هرودوت ماسپیها (ماسبذان)را درشمارقبایل پارسی آورده است. ولی این نام بی شّک از نام بونیان امردی آن ناحیه اخذ شده است که درزبانهای ایرانی معنی آنانکه کشتارنمیکنند را میداده است. طبق کتیبه های عیلامی مالمیر و شگفت سلیمان درناحیهً چهارمحال بختیاری امردیها زبان و فرهنگ عیلامی داشته و ساکنین باستانی ناحیهً استان ایلام کنونی بوده اند.

شباهت نام اَمردیها با آماردان (مردان ناحیهً مصب سفیدرود) این تصّوررا پیش آورده که آماردان هم شاخه ای ازملت عیلامی امردی بوده اند که این خطایی بارز است چه همهً شواهد و اسناد تاریخی و اساطیری دالّ بر آن است که آماردان فرهنگ و البسهً سکایی داشته اند و اصلاٌ از آریاییان سکایی بوده اند.نام رهبرتاریخی و اسطوره ای معروف ایشان یعنی آتردات (مخلوق آتش) یا همان گرشاسب- رستم سکایی گواه صادقی بر این امر است.ازشهرها وولایات عیلام (هیلامتی،الیمائید) نامهایی درکتیبه ها ذکر شده اند که اکنون هم قابل شناسایند: آوان (آبادان)، آدامدون (اندیمشک)، آدامشول (مسجد سلیمان)، خیدالو (خویذذی ،شوشتر)، هوپشن (دزفول)، انشان سوسونکا (سوسنگرد)، اجاپیر (ایذه)، سیماش (سفید دشت لرستان) باراخشه(بهبهان)، ورهشی (پارس)، شیراکوم (شیراز)، لیان(بوشهر). یونانیها نام شهرهای اهواز و خرمشهر را هم به ترتیب به صورت آگنیس و پیان یاد نموده اند. درشمال نواحی عیلامی نشین کاسیان (اسلاف لران) سکنی داشته اند که اصل نام تاریخی – اسطوره ای اژی دهاک (ضّحاک)- که لقبی بر آگوم کاک رمه سلطان معروف کاسی و بابلی بوده- متعلق بدیشان است.

کاسیها ، خصوصاٌ شاخهً جنوبی آنان تحت نام بودیها (خوشبختان،رستگاران)- که درخبر هرودوت از قبایل تشکیل دهندهً اتحادیهً قبایل ماد به شمار آمده است- همان قومی است که که در اوستا تحت نام خشتاویها (درخشانها) ذکر گردیده، چه خود کلمهً کاسی (کاشی) نیز درفرهنگ سانسکریتی کاسیان به همین معنی درخشان بوده است. درسرزمین اصلی کاسیان یعنی لرستان و جنوب کرمانشاهان نام سه شهر معروف بوده است: خارتیش (به فارسی یعنی خوارکنندهً تشنگی) همان خرّم آباد کنونی است که در عهد آشوریان شهرمرکزی کاسیان بوده است. پیشتر شهر مرکزی کاسیان کرینتاش (خوارنت آوستا) بوده است که همچنانکه از نامش پیداست همان شهر کرند حالیهً کرمانشاهان است. رهبر اساطیری خشتاویها (کاسیها، لرها) دراوستا با اسامی پوروذاخشتی ( پربخت و اقبال) و فرد ذاخشتی (بختیار) ذکر گردیده که لابد نیای اساطیری لران بختیاری به شمار می آمده است. درجبههً مقابل ایشان دشمنان آنها یعنی دانوهای تورانی (یعنی سکاییان ساکن کنار شطّ) قرار داشته اند که منظور عیلامیهای خوزستان و کردان حاکم بر ایشان بوده اند: در کتیبهً بیستون نام فردیکه از این ناحیه برعلیه داریوش قیام کرده بود آسینا (عقاب) فرزند اوپه دارمه (قانونگذاروالامقام) آمده که هردو نام کردوخی(کیمری،سکایی) به نظرمیرسند، گرچه وی نسب خود را به پادشاهان پیشین عیلام می رسانده است.ناگفته نماند در یک مهر جالب عیلامی که مربوط به همان عهد داریوش (قرن ششم پیش از میلاد) یا اندکی پیشتر میباشد سوارکاری جنگی با لباس و کلاهخود مخصوص سکاییان شاخهً کیمریان کردوخی نشان داده شده است.

در کتاب پهلوی ائوگمدئچا از رود زیرزمینی دانوهای تورانی صحبت شده که بی شّک همان رود کارون (رودکاریزهای کتب پهلوی دیگر) مراد میباشد. نام آسینای عیلامی در اوستا به صورت قابل تّوجه اسَ بَنَ آمده که به معنی که سنگ اندازنده بافلاخن میباشد. میدانیم سنگ اندازی با فلاخن در جنگها در آن عهد وجه مشخّصهً کیمریان کردوخی بوده است. پس طبق مندرجات اوستا معلوم میشود که قیام آسینا برعلیه داریوش توّسط اسلاف لران بختیاری (کاسیان،بودیان، خشتاویان، اوکسیان) سرکوب شده است.

مطابق نوشته های استرابون کاسیها با طرفداری از عیلامیها (ایلامیها) حملهً خوزیها (عیلامیان جنوبی) را دفع نموده اند. بالاتر از کاسیان به سمت غرب، سرزمین بیت همبان (سرزمین کمند اندازان ساگارتی)قرارداشته که همان استان کرمانشاهان کنونی بوده است. این ناحیه از اوایل هزارهً اوّل پیش از میلاد تّوسط مادیهای ساگارتی (لفظاً یعنی سنگ کن ها که همان ستروخاتیان یعنی خانه سنگیهای خبر هرودوت میباشند) مسکون بوده است. نامهای کرمانشاه (در اصل کرمانشان یعنی جایگاه کرمانجها) و کرمانج (یعنی خانه سنگیها) مربوط بدیشان میباشد. منابع یونانی که از لشکرکشی اسکندر به ایران صحبت میدارند در این ناحیه از شهرکهایی به نام کارِس، ستیا (که به فاصلهً چهار روز از کارِس واقع شده بود) متعاقباٌ سامبانه یادکرده اند که به ترتیب مطابق با قصرشیرین، قصبهً بیستون(ستیغون) و شهر صحنه می باشند.

بالاتر از بیت همبان، سرزمین پارسوا(یعنی سرزمین کناری) واقع شده بود که معنی این نام در نام منطقهً اردلان (یعنی سرزمین پشتی) در ناحیهً استان کردستان زنده مانده است. این منطقه پیش ازآمدن کیمریان کردوخی و ساگارتیان تّوسط لّولّوبیان لفظاٌ یعنی بردگان کوهستانی، ازبومیان باستانی منطقه مسکون بوده است.

بالاتر از پارسوا سرزمین زآموا (یعنی منطقهً زمستانی) واقع بوده که بعداٌ بخشی از کشور ماننا (سرزمین ماه) را تشکیل میداد. اینجا در اعصار باستان محل کوتیان و لّولّوبیان بود. در شمال آنجا، در غرب دریاچهً اورمیه دو سرزمین گیلزان (ظاهراٌ به معنی سرزمین جنگلی) و موساسیر (ظاهراٌ به معانی محل سرازیر شدن آبها واز آب برگرفته شده) واقع شده بود که محل سکنای هوریان (کوهستانیان) ، میتانیان (دامداران گردندهً خورشید پرست) و کوتیان (مردم سگپرست) بوده است. آشوریان در عهد مادها توشپای کیمری را در این ناحیه در منطقه ای به نام کوشخنو (که با قصبهً گوزلسوی جنوبشرقی ترکیه مطابقت دارد) شکست داده بودند.

روایات سامی که در قرآن هم متجلّی شده نام کوتیان و کوه آنان یعنی جودی (کوتی) را در این منطقه و حوالی آن جستجو میکرده اند. کوهی که اکنون به نام جودی نامیده میشود کمی دورتر از این منطقه ودرغرب آنجا، در شمال موصل واقع شده است. این کوه اساطیری در اسطورهً بابلی اوتناپیشتیم نیسیر نامیده شده و آشوریان آن را با کوه شیخان یا کندی شیخان درجنوب پیرانشهر مطابق میدانسته اند. از موساسیر به سمت غرب دو ولایت خوبوشکیه (خوبوشنا، یعنی ناحیهً خودمختار) و شوباریا (یعنی ناحیهً چوپانان) واقع شده بود نه از سدهً هفتم پیش از میلاد ولایات کیمریان کردوخی محسوب میشدند.

کیمریان کردوخی که درخبر هرودوت بانام بوسیان (یعنی آزادگان گردنده) مشخّص گردیده اند از اقوام تشکیل دهندهً امپراطوری مادها به شمار می آمدند. ولی چنانکه قبلاٌ اشاره شد آنان طبق منابع آشوری دراصل از سکائیان کیمری بوده اند و دراواسط حکومت مادها از شمال دریای سیاه بدین ناحیه کوچ کرده بودند. در اوستا اینان با اسامی قوم فریان تورانی (یعنی سکائیان دوست ایرانیان، در اصل یعنی قوم گردنده، همان قوم پیران ویسهً شاهنامه) و تئوژیان (گردندگان) یاد گردیده اند. زبان کردی را باید به همین مردم منسوب نمود، ولی کلاه دراز و مخروطی آنان با دستارکوتی- میتانی جایگزین گردیده است:طبق تصاویر باستانشناسی نوک کلاهخود دراز و مخروطی کیمریان به سمت جلو خمیده شده بوده است.

ملت آریایی دیگری که در تشکیل ملیت کرد سهیم بودند عبارتند از میتانیها (یعنی چوپانان گردندهً میتراپرست) اینان خصوصاٌ در مجاورت نواحی غرب خوبوشکیه (بوختان، یعنی ناحیهً آزادگان کرد) در منطقه ای که به نام ایشان شوباریا (یعنی ناحیهً حشم داران) ذکر گردیده، سکنی گرفته بودند.درکتیبه های هیتی و اکدی آنان را پاپهی نیز نامیده اند که این نام نیز به زبان اوستایی معنی دامپرور است. نام پاپهی (میتانی، خورشید پرستان کوچ نشین) به صورت اصحاب الرّس (صاحبان دامها) درقرآن ذکر گردیده و جزء اقوام بائده (یعنی معدوم شده)به شمار آمده است. سنتهای پرستش ایزد خورشید (مهر، امیر) نزد کردان یزیدی انساب آنان را به میتانیان می رساند. میتانیان درجمع اتحادیهً قبایل هیکسوس (پادشاهان بیگانه) از فلسطین به مصر هجوم بردند و حدود صدوپنجاه سال در آنجا حکومت کردند و بعدازگذشت این مدّت تّوسط فرعون اهموسه به سمت فلسطین وشمال بین النهرین رانده شدند واین همان واقعه ای است که در تورات با عنوان خروج بنی اسرائیل ازمصر بازگویی شده است.

در اتحادیهً اقوام هیکسوس به همراه میتانیها (قوم موسی)، هوریان (قوم هارون)،مردم ماری (قوم مریم) و آموریان (قوم عمران) هم حضور داشته اند. استرابون میگوید که کردا (کُرد) به معنی مرد جنگی و دلیر است. می دانیم که از همین ریشه است کلمهً گرد فارسی که به معنی پهلوان است . این معنی در معنی نام زبان کردی سورانی (پهلوانی)زنده مانده است و آن همچنین درمعانی لفظی نامهای کردوخ و کیمری که به ترتیب درزبانهای اکدی و گرجی به معنی پهلوان است دیده میشود. امّا نام کردوخ به صورت کرداک در خودزبانهای قدیم نیز معنی مرد جنگی دوره گرد را میدهد و این معنی در نامهای شاهنامه ای و اوستایی کردان کردوخی یعنی قوم پیران ویسه (شیوخ گردنده) ، تئوژیه (متحّرکها) و قوم فریان (شتابنده، گردنده) نیز قابل مشاهده است.

این سؤال هم پیش می آید که آیا نام کرد ربطی با کلمهً کورتش عیلامی یا گردهً فارسی کهن به معنی بنده ورعّیت (لّولّوبی) داشته، که جواب منفی مینماید. گروهی نام کرد را به معنی چوپان گرفته اند که این معنی فرعی و عاریتی آن بوده چراکه نه در زبانهای کهن و نه نو نام کرد بدین معنی دیده نمیشود، در این صورت باید نام کرد را مترادف با نام میتانیان (شوباریان، پاپهی ها) به معنی چوپانان گردنده شمرد. که این امر با اسناد و داده های زبانشناسی و تاریخی درست در نمی آید. ولی به موازات نام کردوخیها، نام ایرانی دیگری به شکل کردیو (کرتی، مترادف با کلمهً عربی سوران) به معنی دارندگان خانه های سنگی وجود داشته که نامی بر کردان ساگارتی (سنگ کن) بوده است که اسلاف مردم کرمانشاهان بوده و هیئت بابلی- یونانی شدهً نام خود یعنی زاگروس (زاکروتی، ساگرتی) را به کوهستان معروف غرب فلات ایران داده اند.

ناگفته نماند نام پاپهی نیز با اندکی تغییر درکتابت میخی کردوک تلفظ میشده و وقوع این امر در زبان اکدی می توانست منجر به کردوخی نامیده شدن هر سه شاخهً هندو ایرانی کردان یعنی کردوخیها، ساگارتی ها ومیتانیها (شوباریان) گردد. گرچه میتانیها به همراه کیمریان کردوخی در تشکیل قوم کرد سهم اساسی داشته اند ولی نام آنان درترکیب قبایل تشکیل دهندهً اتحادیهً مادها مستقل ذکر نشده ودر همان نام بوسیان یعنی آزادگان کوچ نشین کرد مستتر است.

بهرحال اتحادیهً شوباریان (میتانیان) و بوسیان (کردوخیان) که منابع آشوری به صراحت از آن سخن رانده اند، بعد از سقوط آشوریان درسال ۶۱۳ پیش از میلاد، تحت نام کردوخی (یعنی پهلوانان دوره گرد، سورانی) معروف میگردد. از آنجاییکه سرتاسرنواحی غرب فلات ایران وشمال بین النهرین جولانگاه سواران کیمری کردوخی بوده، لذا چنان که اشاره شد لذا زبان کردی را باید متعلق به همان سکاییان کیمری دانست. هرودوت نام کیمری (تودهً مردم) را به معنی عامیانهً آن تودهً مردم بدون شاه ( کی- مری، یعنی آنان که شاهانشان کشته شده ) آورده است. این معنی حتّی به نویسندگان بخش وندیداد اوستا رسیده بوده که در آنجا این مردم را تحت نام تئوژیه (گردنده) قوم بدون سرور معرفی نموده اند. چنانکه اشاره شد شاهنامه ایشان را تحت نام قوم پیران ویسه ( قبیلهً شیوخ گردنده) ذکر نموده که همان قوم فریان گاثاهای اوستاست که به صراحت از تورانیان دوست ایرانیان درجزیرهً رود رنگها (در قسمت علیای دجله) به شمار آمده اند.

به هرحال مطابق منابع کهن آشوری و یونانی و ایرانی کیمریان اعم از کیمریان کردوخی و کپادوکی رعایای سکاییان پادشاهی شمال دریای سیاه یعنی اسکیتان (تورانیان سلطنتی) به شمار می آمده اند ودر اثر فشار همینان از سرزمینهای خود درشمال دریای سیاه به کوهستانهای شمال عراق و کوهستان زاگروس و کپادوکیهً آناطولی مهاجرت نموده اند.درمجموع معلوم میگردد که سه قوم از شش قوم تشکیل دهندهً اتحادیهً مادها یعنی بوسیان (کردوخیها و میتانیها) ، ستروخاتیان (ساگارتیها، کرمانجها) وبودیان (لران) متعلق به کردان و لران بوده و سه قوم مادی دیگر عبارت بوده اند ازآریزانتیان (قوم نجبای ماد) که درحدود کاشان میزیسته اند و مغها که در ناحیهً بین رغهً آذربایجان (مراغه) و رغهً تهران (ری) ساکن بوده اند و سرانجام پارتاکانیان (یعنی مردمی که درکنار رود زندگی میکنند) همان مردم منطقهً اصفهان بوده اند.

نزدیکترین ترکان به نواحی ماد اعم از ماد بزرگ و ماد کوچک (آذربایجان ایران) ارانیان (یعنی مردمی که توتمشان عقاب است) و خالیبیان (خالدانیان، یعنی مردم پرستندهً ایزدجنگ) بوده اند که به ترتیب در شرق و غرب ارمنستان امروزی سکنی داشته اند. گروه دوم که در حدود شهر قارص ترکیه ساکن بوده اند در منابع ارمنی و یونانی همچنین با نام ماریان یعنی آدمکشان و جنگجویان مشخّص شده اند. منابع گرجی این مردم را بُن ترک (یعنی مردم دیوانه سر گرگ پرست) نامیده اند. اینان شاخه ای از ترکان اران یعنی خایلندورکها (یعنی ترکان دانا) بوده اند. نام ارانیها (قوم عقاب) در اوستا سائینی آمده که به همان معنی قوم عقاب و شاهین است.

اوستا این مردم را پیرو اشه (زرتشتی) معرفی نموده است. دراسطورهً ده ده قورقود (پدر مجّرب و مقّدس) که از آنان به یادگارمانده است و به همان زبان ترکی آذری است قهرمانان اصلی کتاب عبارتند ازبامسی بئیرک (زرتشت)، بایندرخان (کورش)، غازان خان (کیخسرو) و باسات (رستم، گرشاسب، آتردات پیشوای مردان). جالب است که دراین کتاب افراسیاب با همان لقب اوستایی آن یعنی مجرم (شوکلو ملک= پادشاه مجرم) معرفی شده است؛ معهذا وی که در اصل همان مادیای اسکیتی است که استرابون وی زا در ردیف کشورگشایان بزرگ عهد باستان آورده، درتورات وقرآن تحت نامی یوسف کنعان (مادیای باجگیرنده از فرعون) در ردیف آخیار و انبیاء معرفی گشته است.

در پایان نگاهی به برخی از اشخاص اسطوره ای و تاریخی ده ده قورقود آذزبایجانیها می اندازیم.در مقاله ای که اینجانب قبلاٌ از روی دوکتاب که دربررسی اساطیر ده ده قورقود نوشته شده، تدوین کرده بودم برخی افراد تاریخی- اسطوره ای ازقلم افتاده اند. بررسی جدید وقتی لزوم پیداکرد که به متن کامل اسطورهً ده ده قورقود دسترسی پیدا کردم: شوکلوملک (به ترکی عثمانی سوچلو ملک) یعنی پادشاه مجرم. گناهکار بی تردید همان افراسیاب تورانی دوم یعنی مادیای اسکیتی است. به طوریکه گفته شد در اوستا نیز وی ملقب به مجرم و بزهکار است. موسی خورنی نیوکارمادس آورده است. از اینجا معلوم میشود که نیوکار به جای نا-وه-کار (نابکار) است و معنی این کلمه فردی که کارنیک نمیکند میباشد. قاراگونئی (سیاهبخت) همان فرود (سیاوش، فرائورت پادشاه چهارم ماد) است که بدست همان مادیای اسکیتی (افراسیاب دوم) دراطراف شهر گنجهً آذربایجان به قتل رسیده است.

طبق کتب پهلوی مهاجرت تورانیان(کیمریان کردوخی)به شمال بین النهرین در عهد بین همین دو افراسیاب اول و دوم روی داده است. جالب است اسطوره ای که هرودوت مبنی برکشتن و پختن پسر کیاخسار(کیخسرو) توسط سکاها نقل نموده در اسطوره ده ده قورقود به نام غازان (جنگجو) و اُروز (اعلیحضرت) ثبت گردیده، به ترتیب همان کیاخسار وپسرش آستیاگ میباشند.سوای قاراگونئی(فرود) در این اساطیر ازپسر وی به نام قارابوداک (شاخهً سیاه) صحبت شده که همان فریبرز شاهنامه است.

به احتمال زیاد فرود وفریبرز فرد واحدی بوده وهمان پادشاه نگونبخت ماد فرائورت (سیاوش) میباشند.قابل توجه است که در مجموعه اساطیری ده ده قورقود در رابطه با بامسی بئیرک (زرتشت) از هفت خواهر وی یاد میگردد که این بنا به اوستا و کتب پهلوی تعداد بچه های زرتشت است.

تکورا (امیر) در اساطیر ده ده قورقود یکجا مشخصاٌ به جای ساراک (آخرین پادشاه آشور) میباشد که برای رهایی خویش از کیاخسار (کیخسرو) خود را به درون شعله های کاخ خویش افکند.در اساطیر ده ده قورقود همچنین قاضیلیق قوجا (قاضی پیر) به جای زرتشت و یئگنک (سالارمردان) به جای پسروی اُرتدنر میباشد که لفظاٌ به همین معنی است. تپه گوز (غول یک چشم) به جای اژی دهاک اوستا وضّحاک شاهنامه است. پس بی جهت نیست که مطابق کتب پهلوی وی سرانجام درروز رستاچیز به دست گرشاسب (رستم) مقتول میگردد. گرشاسب دقیقاُ به جای همان باسات اساطیر ده ده قورقود(قاتل تپه گوز) است. خود ده ده قورقود(پدرتجارب) همان است که هرودوت و موسی خورنی وی را غیبگوی”اره” (اران، ایزد خورشید و جنگ) آورده اند. امّا تپه گوز از سوی دیگر با اساطیر یونانی وژرمنی هم مربوط گردیده چه وی و قاتلش در مقام اُدن (ایزد یک چشم خورشید ژرمنها) و اودیسهً یونانیهاست که خود با اودن ژرمنها مترادف میباشد. امران همان امیران (ایزد اساطیری آتش گرجیها-قفقازیها) و نام پدر وی بکیل به معنی نگهبان میباشد که بدین معنی در خود اسطورهً امران اشاره شده است. اسطوره اگرک (بزرگتر) و برادرش سگرک (عزیزتر) بن مایهً خود را از اسطورهً مادی زریادر (زرتشت که اصلش به صربهای دوردست شمال قفقازیعنی بوسنیها میرسیده) و برادر و هیشتاسپ (دارندهً بهترین اسبان) گرفته است. این اسطوره بعدها در آذربایجان با اسم بهرام و گل اندام (گل خندان) بیشتر معروف شده است. در اینجا مطابقت نام گل اندام با چیچک بانو (آتوسا=توپل، دخترکورش) یعنی زن بامسی بئیرک (زرتشت) قابل تّوجه است.

در ده ده قورقود غازان به سان یاسون یونانیها (کیاخسار) کشندهً اژدها ذکرشده، بعلاوه جنگهای کیاخسار (کیخسرو) با تورانیان اسکیتی که در شاهنامه به دوازده رخ معروف است به نحوی بارز در اساطیر ده ده قورقود نیز ضبط گردیده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
عضویت
اطلاع از
guest

786 نظرات
پرامتیازترین
جدیدترین قدیمی‌ترین
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها
حسین

به ترک وبه کرد و به فارس همه اندر این خاک داریم پشت به سنی و شیعه وجم وعرب دلالت به شیرمردان این بیشه دارد نپخت. برادرهای عزیز اگه ما الان ایجا باخیال احت نشستیم فقط بخاطر یه چیزه . اگه همگی ناموسمون سالمه و یکی دو تا خواهر عراقی نداریم یا هر دشمن در هر زمان ماضی دلیلش فرهنک و افتخارمون یکتا پرستیه ما متمدنیم چون هیچ قومی توی این سرزمین غیر یکتا پرست نبوده وترک و کرد و فار س کنار هم شهید شدن جوان ایرانی احمق نباش وافتخار کن از ایرانی بودنت و شجاع باش از اتحادت… مطالعه بیشتر »

ناصر

کاش همچین تفکری بین ایرانیان از بین نره، آفرین

Mehran......mantegi bashim

احمق تویی .. امثال باکری ها برای آزادی جنگیدند نه برای پارس و آریایی ها.اگر میدانستند که بعدشان فرزندانشان این گونه تحقیر ملت و دولت پارسی خواهند شد صد سال سیاه این کارو نمیکردند…اگه میدانستند که فردا فرزندانشان به خاطر زبانشان مورد تمسخر سگ های پارسی قرار میگیرند هیج وقت این کارو نمیکردن.. ولی این دوران هم به پایان خواهد رسید و آن وقت توی سگ هم در دیارت امنیت نخواهی داشت چون باید پاسخ این پستی هایتان را بدهید

نارسینا

ترک نفهم الاغ تو هم نژاد مغول هایی باید در مورد مغولها صحبت کنی و وحشیگری های چنگیزخان و آتیلای خونخوارتان افتخار کنی تو سگ ی هستی که اسم باکری رو بیاری ترک وحشی. همه دنیا میدونن شما یه نژاد وحشی و غارتگر و جنگجو و مهاجر بودین که اومدین گند زدین به تمدن ایرانیو نگذاشتین تمدن درخشان اونارو مردم آذربایجان به ارث ببرند و آوده اش کردین ولی هنوز خوی وحشیتونو ارضا نکرد حالا میخواین تاریخ اون تمدن نیاکان ما رو هم بدزدین. تو اون زمان برای اجدادتون بی فرهنگی و بی تمدنی و وحشیگری و جنگجویی افتخار بود… مطالعه بیشتر »

علی

مردم آذربایجان همگی تورک و ایرانی هستند ، انسانیت و ادب را همواره رعایت کن؛ اینگونه صحبت کردن دور از انسانیت است ، اگر کسی به تو توهین کرد سعی کن توهین نکنمی چون هر کس نماینده شخصیت خودش است؛ و اگر نتوانستی فقط مختاری به خود او توهین کنی نه به یک ملت ، توهین تو توهین دیگری را در برخواهد داشت.

بانوی ایرانی

خیر، مردم اذربایجان ترک نیستند اذری هستند، بنده خودم اجدادم تبریزی بودن و خیلی درباره مردم اذربایجان، تاریخ و نژادشون تحقیق کردم، بهتره بدونید ترک نیستند اذرین، دو تا پانترک فاز برداشتن میگن ما تورکیم و طرفدار ترکیه هستند در صورتی که ترکیه دشمن اصلی ما اذری‌ها بود و هست، عثمانی تو یک شب ده هزار تبریزی رو قتل عام کرد، عثمانی بود که اذری های باغیرت رو در جنگ چالدران قتل عام کرد
یکم تحقیق کن بعد حرف بزن .! لااقل از خون اجدادمون که برای ما جانشون رو فدا کردن خجالت بکش

یاشاسین ایران، یاشاسین اذریلر

امیر

کل عمرم رو تاریخ خوندم همچین چرت و پرتی ندیدم تو هم زیادی حرف نزن مانقورت خود فروخته

اصلان

آذربایجانی هستیم و ترک زبان با همه ی اقوام و ملیتها و فرهنگها هم دوست هستیم و مراوده داریم هیچ دشمنی در دنیا نداریم چون دشمن رو خیلی سریع نابود میکنیم’ همچنین مخالف سرسخت جنگ و دشمنی و دشمن سازی هستیم وسلام

alp

شما اصلا تبریزی نیستین. اگه ی نگاه مختصر ب تاریخ میکردین میفهمیدین ک آذربایجان از ازل سرزمین ترکان بوده.خوب ی جمله آذری بنویس ما هم باورمون بشه.البته از ابداعات کسروی نباشه

امیر

سلام برادر من چرا توهین کردی اگه به ترک اذری توهین کردی یعنی به خودت توهین کردی من خودم منال کرد هستم و تاریخ را بهتر از هر کسی میشناسم ترکان درسته از قبل اریاییان در ایران بوده اند و نژادهای مختلفی دارند مثال از چین تا اروپا گسترده اند اگه شما به اروپا یا روسیه بری هر جا اذری یا ترکی حرف بزنی متوجه میسوند مثال از ارمنستان و گرجستان روسیه اوکراین نروژ و سوید فلاند و المان لهستان بگیر تا ۹۰ درصد اروپاییان زبان انان را میفهمند و اما زبان ما را پاکستان و افغانستان و هند بنگال… مطالعه بیشتر »

یوسف

سیاستتو برم تو معلومه خیلی وردی.اتفاقا ب کرد فقط میگن عقده ای.تو ترک درجه یکی فیلم در نیار ب عنوان کرد از خودت از ملت خودت تعریف نکن جیگر هیج جایه اروپا ترکی حالی نمیشن.😂😂😂😂😂

پارسا

اقا یوسف اگه انشاالله برای گردش به سنندج بیایی ممنونت میشم کافیه فقط شماره تلفن یا ایدی بزاری تا من در خدمت شما باشم اگه کوردی در کوردستان و کرمانشاه و ایلام زندگی مبکنی که خوبه زود میتونیم همدیگه را ملاقات کنیم یا اگر فارس و گیل و مازن و تات و بلوچی بازم مردم با غیرت کوردستان و کرمانشاه و ایلام میهمان نوازند و ما منتظر شماییم خوب حالا اقا یوسف چه کورد و تورک بلوچ و فارس تات و گیل مازن حتی برادران عرب همه از یک نژادیم راستی اگه مایلی میتونی ببینی که شباهت ژنتیگی اذریها با… مطالعه بیشتر »

امیر

داداش شباهت ژنتیکی بخاطر اینه که تو ۲ هزار سال همسایگی ازدواج هم شده ولی حرفت قشنگه ما هیچ کدوم دشمن به دنیا نیومدیم

Soltan

نگو که اورپا هم فارسه

alp

معلومه تا بحال از روستاتون بیرون نرفتی کل اروپا ترکی خالیشون میشه.

پارسا

<emاقای نارسیا و اقای مهران که یکی خودش را ترک و دیگری خودش را جای فارس عوض کردنند بخدا شما نه ترک اذری هستید و نه فارس فقط برای جدا کردن و تفرقه بین ترک و فارس و کورد و لر به این سایت امده اید وگرنه من خودم فارسم و خواهرم عروس ترکها هست و برادرم هم با یک کورد ازدواج کرده و من نیز با یک دختر اذری اردبیلی ازدواج کرده ام پس ما با هم هستیم

alp

جوک نگو

سردار

تو خودتو اذیت نکن عرب اصیل پدرت عمر اینها رو برات جا گذاشته همین تورک ها هم الان هم همیشه با ایمان بودن با افتخار بودن بسه شما برو پدر عرب ات رو جمع عرببب👍

Soltan

پارسی را با فارسی اشتباه نگیر فارسهای امروزه یا افغانی هستن یا عرب من توحین نمیکنم ولی شما که میگید فارسیم تو تاریخی نداری ترک تو کل دنیا یکه ای چی ازربایجان چه خارج همه یه نسل هستن باهاشون بحث هم نمیکنم ما تارخمون معلومه یاشاسن ترک اوغلو

بانوی ایرانی

برات متاسفم نادان .!، اول اینکه ایران ترک نداره ، اذری داره و ترک زبان، فقط ترکمن ها ترکن که اوتا هم بعد از این همه مدت دیگه ژن ایرانی دارن و ترک خالص نیستن، چون نژاد ها ترکیب میشه‌ در ضمن فقط مغول نیست، مغول های وحشی رو نذار پای همه ی ترک ها، سکاها هم ترک و ایرانی تبار بودن، مغول وحشیه درسته، ولی تو هم یه احمقی که با هموطنت اینطوری حرف میزنی

alp

اتفاقا ایران فارس نداشته. وفارس زبانهای ایران همون کولی های هندی الاصل هستن.

امیر

همه ی مردم آذربایجان تورک هستن بربر و غارتگر هم شما هستین وقتی به هندوستان مهاجرت کردین نظام کاستی رو ایجاد کردین شرم برای شماست نه نژاد بزرگ تورک

حسین

از طرز صحبت معلومه وحشی کیه

بانوی ایرانی

بزرگوار مدیر این سایت این چرندیات رو نوشته نذارید پای همه ی فارس ها، این نادانه، وگرنه ما فارس ها به اقوام گوناگون کشورمون افتخار میکنیم و مدیونیم به شهیدان ، شهیدانی که از هر قومی بودند، فرقی نداشته عرب،لر،کورد،آذری و ترک همه هموطنیم

مهدی ملایی

قشنگ توضیح میدی ولی متاسفانه یکی به نعل میزنی چهارتابمیخ.درکرج تپه قلعه ای کشف شددرسالهای اخیر که متعلق به ازبکهاست وهفت هزارسال قدمت دارد ازبکها ازقبایل ترک میباشند.تاریخ این سرزمین روازروکتابها نمیشه رمزگشایی کرد چراکه نویسنده گان همیشه منافع طلب ههستند.شمامیکوشید برای لرها تاریخ قبل هخامنشی بسازید ولی نمیشه چرا؟؟چونکه قبل مهاجرت اقوام پارس ازهندبه ایران دوقوم باتنوع گفتاری بیشترنبودن وآن هم کرد وترک هستن.مادرتمام ایران کردوترک داریم.ولی درهیچ قسمت ازآزربایجان لرنداریم چرا..؟؟چون اصلا اونجاوجودنداشتن.تاریخ مادرزمان پهلوی توسط یهودیان رمزگشایی شد وهرچه خاستند کردند.موفق باشید.

لیدوما

دلیل اینکه جاهای دیگه لرنداره بودن در کنار تمدن خودشونه و نه صحرانشین و بیابان گرد

LOR KABIR

اولا که تا چه حدمیتونی شر و ور بگی بس نیست حرفای من درآوردی؟! کل جهان میدونن که قوم لر بعد ایلامی ها قدیمی ترین تمدن تو ایرانه و اصلا موقعی که لرها تو ایران بودن کرد و ترک وجود خارجی نداشتن تمدن متعلق به لرهاست کافیه یکم تحقیق کنی رو معده حرف نزنی لرها از نسل کورش کبیر هستن تنها فرد ایرانی که اسمش تو قرآن کریم اومده و لر هست همه اینو میدونن فقط یه گاوی مثل تو میخواد جلو حقیقت مقاومت کنه و در ضمن پیشینه کردها از آذریها کمتره کردا حتی نمیدونن که کی به وجود… مطالعه بیشتر »

پارسا

با سلام به عزیزی که با عنوان لر کبیر نظر دادنند لرها مردمانی دلیر و با غیرتی که در همیشه تاریخ پرفراز و نشیب ایران زمین دوش به دوش سایر اقوام در برابر دشمنان ایستادگی کردنند و همیشه یار و یاور این ملت پرافتخار بوده اند و خواهند بود و اما قبایل اولیه ایران که از ۱۰هزار سال پیش در ایران بوده اند و هستند به ترتیب از قدیمترین قوام ۱ اذریها ۲ تاتها ۳ فارسها ۴ گیلها۵ مازنها ۶ لرها ۷ ترکمنها ۸ اکراد۹ بلوچها ۱۰لکها این طبقه بندی را دانشمندان تاریخ ترتیب داده اند و هیچ یک اقوام… مطالعه بیشتر »

کیانوش مورخ پارسی

ترتیبت اشتباه

یوسف

چطور امام صادق میدونسته کردا بودن تو نمیدونی.اخه هر کی هر چی بگه قبوول ولی لر چیزی نگه اخه کجایه تاریخ ل به ر چسپیده کجا تحقیق کردی نا قلا.کدوم کث کش گفته کرد از جنه کدوم گفته عراقیه اینو مغز تو میگ چون اونجا هم کرد هست میگن عراقی .مغز کدوم بشر غیر از لر قبول میکنه یه ادم از جن درست شه.اخه شما تا بیست سال پیش میگفتین کردین الان اومدین با تخیلات تخمیت لر بسازی کدوم لر میدونه تو کردستان عراق یه شهر کوچک لر وجود داره ک میگن کردیم.مادها از شش قومیت درست شده بودند .ک… مطالعه بیشتر »

بلوچ

بیشتر قومیت های ایران از پارت ها هستن

کیانوش مورخ پارسی

اشتباه هست پارت ها امروزه شامل نواحی افغانستان و نواحی شمال شرقی ایران هستن
پارس ها پیشترن
پارس ها شامل گیلانی ها ،مازندران ی ها ،مشهد ها ،تهران ،شیراز ،هرمزگان ، یزد چند تا نواحی دیگه هست که یادم رفته و اینکه این اسم های که بردم ممکنه توش آذری و کرد و….هم باشه ولی توشون تعداد پارس بیشتره

آزربایجان تورکو

قرآن وکوروش؟؟؟؟؟؟ هههههههههههههههههههههه

pari

آخرت حرفت کافی بود تا بهمون بفهمونی که یه خرافاتی هستی که و تمام حرفات از یکانال ساخته دست یه همنظر عقده ای مثل خودته ک منبع معتبری ندارین .و اینکه تو یسایت ساده سرچ کنی اصیل ترین قوم ایرانی کورد و ماد رو برات میاره واین نظریه توسط مینورسکی،دیاکونوف، هرودوت،مایسای خور ینسکی و دیگران اثبات شده میخای آدرس کتاب و صفحاتش رو هم بهتون میگم خلاصه ک برای چیزی ک ثابت شده نیازی نیس بحث بشه و بنظر امثال جنابعالی که حرفایی بی ریشس توجهی بشه

Soltan

با امام گفتند ثابت کردی هرچی نوشتی پوچه یعنی از نسل تازیان هستی لر نیستی

محمدرضا

خوب من تمام متن ها و چیزهایی که دوستان نوشتن و خوندم حالا من یک چیز میگم شماها همتون عقلتون و از دست دادین؟!اون از کرد اون از لر اون از آذریه که من موندم ترکن یا آذری این از فارس باهم اختلاف احمقانه ای دارید منم تپوری مازنی طبری هستم منم دل دارم دیگه این اصیل اون اصیل به چی فکر می‌کنید همین دیروز بود با یک آذری بحثم شد چرا چون معتقد بود این سرزمین برای ترک هاست اگه برای ترک ها بود این وسط لر و فارس و … تپوری چی میگن؟ اگه نظر منو بخواید میگم… مطالعه بیشتر »

کیانوش مورخ پارسی

اسکول کورش پارسی بوده مهر لردی
پارس قبلن شامل نواحی شیراز ،یزد ،هرمزگان و نواحی دریای پارس می شه و اینکه کرد ها هم در زمان قدیم ماد حساب می شدن

گرال

شهر ما هم تپه ای پیدا کردن مال عربهاست آره داشی کم چرت و پرتی بگید اون موقع اصلا این قومیت ها وجود نداشت به جعال پانترک ها بگید درست جعل کنن مثل یهودی ها جعل نکنه باشه عمو جون

آخرین ویراییش 1 سال قبل توسط گرال
آرش

من ی آذری تبریزی هستم
باریکلا احسنت درود به شرفت مشتی

ممرز کاسپین ایران

به نام خدا پیش از ورود آریا ها و تورها به ایران گروههای نژادی سرشاخه در ایران زندگی می کردند.مانند هزاره ها در شهر سوخته و کاسپین ها در تپه مارلیک و کاسی ها در تپه سیلک و مانناها در تپه حسنلو و ایلامی ها در زیگورات و لولویی ها و کاسیان در غار دوشه بیانگر اینست که پیش از ورود آریایی ها و تورکمن ها و تورک ها به ایران این گروههای نژادی در ایران بودند.پس از جدایی در تبت و هیمالیا است که آریاها و تورها و سرخ پوستان در سیبری ازهم جدا گشته و آریاها به ایران… مطالعه بیشتر »

ممرز

زمانی که انسان نخستین از دره ها و کوههای تبت و هندوکش و تیانشان و ایران به سوی دیگر قاره های آفریقا و اروپا و آمریکا میگذشت.برخی از آن گروههای باستانی با نگه داری ویژگی های سرشاخه در کوهها دشتهای دور افتاده اوراسیا گوشه نشینی را برگزیدند یا گم شدند.مانند دراویدی ها و براهویی ها در هندوستان و پاکستان .لداخی ها و بلتی ها در تبت و چین.بوروشاسکی ها در پاکستان.اسکیمو آلیوتی ها و چوکوتکوکامچاتکایی ها در خاور روسیه و چین.کاشی ها و کاسی ها و کاسپی ها و ایلامی ها و جیرفتی ها و شهرسوخته ای ها در ایران.چینو… مطالعه بیشتر »

Diako

شما اول بگید اخرش ترکید یا اذری بعد بیاید خودتونو به مادها بچسبونید همه ما قبول داریم که ترک ریشه یه کهنی داره ولی ناموسا دیگه خودتونو قاطی هر اشی نکنید تاریخ جهان میگه مادها اریایی و کورد هستن الانم یه عده ترک فاشیسمی منکرش میشن 😂😂 بابا شما همین ظاهر کردو ترک و کنار هم بزاری میفهمی که بی چینی و مغولا شبیهه و کی ظاهر مختص خودشو داره

علی

عجب آمهایی هستینااااااااااااا بابا کی گفته یه نژاد نباید با نژادهای دیگه قاطی بشه؟ کی گفته یه نژاد خالص، بهترینه؟! تا الان ، هنوز ۲ زاریه نیفتاده تو خیلیاتون که نژادها با ترکیب شدن با همدیگه هستش که بهبود پیدا میکنن؟ ضمنا، زبون هر فرد هم تو همه جای دنیا، براش محترمه و نباید از بین بردش! من یه ترک ایرانی ام، یه آذربایجانی کاری هم ندارم که نژاد اصیلم چیه ، چون اینارو مسخره می دونم! به جای اینکه ایهمه به جزئیات به درد نخور تاریخ گیر بدین، از تاریخ و سیر اون، درس زندگی یاد بگیرین ! تو… مطالعه بیشتر »

مرتضی

دمتگرم حق گفتی… بعدمیگن چرا تهران و قدرت دست ترکهاست و چرا انقدر پیشرفت کردن و زیادن! چون دنبال زندگیشونن و با کسی کار ندارن و فقط به پیشرفت فکرمیکنن. گذشتگان که مردن رفتن!، خودت چه پخی هستی؟ تاچندسال دیگه افغانیها همه کارهمیشن ما دنبال افتخارات پوچیم… آیندگان ازنادونی و بیسوادی و حماقت ما حیرت میمونن 😂

كرد

یک کلام کرد ها و آذری ها هر دو وجود داشتن
سند هم دارم ولی شما پست تر از ان هستید که برای شما سند بیاورم

(برای چه درباره ی چیزی که از آن علمی ندارید صحبت می کنید …..)

ساچلین

چرت بود معلومه پان ترکیسم نوشته این مطالب من خودم آذری هستم اصلا مادها ربطی به ترک ها ندارند دده بوزقورد 😂 کرد و آذری مادها بودن همدان و تالش و … هم هستن ولی لرها عیلامی و پارس هستن 🤣 اینا مغزاشون بیاد رفته فکر می کنن مردم مثله خودشون بیسوادت

اوش کایالی

پیروان کسروی باید توجه نمایند که طرح علمی علم ژنتیک با کشف (دِ- اِن- آ. = آ- دِ- اِن: آسید دز اُکسی ریبو نوکائیک) درسال(۱۳۳۲ ه.ش= ۱۹۵۳م) ممکن شد، و راز ژنتیکی انسان را دراکتبر سال ۲۰۰۰ میلادی در آلمان، آمریکا و فرانسه کشف کردند: که بنابر آن”انســـــــــان تنـــــــها یــــــک نــــــــژاد است” و نژاد موهوم آریائی و سامی وترک و.. که هیچ،حتی نژاد سفید و سیاه و زرد و سرخ نیزجنبۀ “فنـــــوتیپـــــی” و ظاهری دارند و نه “ژنـــوتیپـــــی” و واقـــــــعی. این مسائل دیگه تو کل دنیا حل شده حالا شماها احمقهای پان سگ آمدی اینجا و بحث نژادپرستی راه می… مطالعه بیشتر »

ایرانی

همه ی انسانها از پدرومادرندـادم وحواـ نه از یک نژاد… نژاد با نسل نوع بشر فرق داره

سیاوش

سلام زیاد برخودتون سخت نگیریدچرا اینهمه خودتونو اذیت میکنین؟ ببینید برادر من بروید تمام تاریخها رو برسی کنید بگردید از دوست از دشمن از هرکی خواستید هیچ کجایی نمیتوانید سندی شواهدی گزارشی رو دال بر حرکتی مهاجرتی جابه جا شدنی در مناطقی که الان کردها حضور دارندرا پیدا کنید یعنی تاریخ ما از ورود آریاییها به ایران بسط وگسترش داشته اما ادغام نداشته است.حرکت یک قوم ایرانی با هر نامی را ما به عنوان مهاجرت وجایگیری یک قوم دیگه رو به جای اون تا بعد از اسلام اصلا نداشته ایم کردها اگر ایرانینند اگر کردند اگر میتانینندویا هر چیز دیگه… مطالعه بیشتر »

ابوالفضل

در مورد مهاجرت ترکها بعد از اسلام شما رو به مطالعه تاریخ ارجاع میدم که سکونت مغولها در مراغه بعد اسلام در مراغه به دلیل ترک تشین بودن این منطقه بوده وگرنه چرا از ان طرف ایران امده تا به در اینطرف ساکن شوند. در مورد مهجر بودن کرد در جاهای دیگر ایران کاری ندارم ولی در مورد مهاجرت کردها به اذربایجان غربی بعد انقلاب اسناد انکار ناپذیر تصاویر ویدیویی وجود داره که بایه جستجوی ساده میتونی پیداش کنی اگرم نکردی من برات میفرستم. درمورد جنگ شما تنها در یک جنگ ایران بودید انهم با عراق که بیشترش در خوزستان… مطالعه بیشتر »

یوسف

ایرانی بد نیست همون ترکیه ای ک تو از اونی ادم کشه .اخه بچه کشا شما میگین کشتو کشتار.

زتتا

ترکیه فقط تروریستهارامیکشه

ابوالفضل

در مورد مهاجرت ترکها بعد از اسلام شما رو به مطالعه تاریخ ارجاع میدم که سکونت مغولها در مراغه بعد اسلام در مراغه به دلیل ترک تشین بودن این منطقه بوده وگرنه چرا از ان طرف ایران امده تا به در اینطرف ساکن شوند. در مورد مهجر بودن کرد در جاهای دیگر ایران کاری ندارم ولی در مورد مهاجرت کردها به اذربایجان غربی بعد انقلاب اسناد انکار ناپذیر تصاویر ویدیویی وجود داره که بایه جستجوی ساده میتونی پیداش کنی اگرم نکردی من برات میفرستم. درمورد جنگ شما تنها در یک جنگ ایران بودید انهم با عراق که بیشترش در خوزستان… مطالعه بیشتر »

Arash

اینکه ترک‌ها پس از ورود اسلام به ایران مهاجرت کردند جای هیچ تردیدی نیست متاسفانه مردم ترک در زمان سلطنت پهلوی سعی داشتند از طریق ارتباط با ترکیه بر ایران فشار بیارن به همین خاطر محمد رضاشاه‌ پهلوی کردهارو در نوار مرزی آذربایجان غربی مستقر کرد تا ارتباط ترک‌های ایران با ترکیه قطع بشه البته سیاست خوب و بجایی بود مردم کرد تو زمان جنگ ایران و عراق خیلی کشته دادن. وقتی که عملیات والفجر ۱۰ با همکاری نیروهای پیشمرگ منجر به تصرف بخش هایی از کردستان عراق میشه و مردم کردستان عراق به استقبال رزمندگان ایرانی میرن صدام حسین… مطالعه بیشتر »

بی نام

برادر ترکان سه دسته بودن یکی که الان در آذربایجان شمالی وآذربایجان ایران زندگی می کردن دومی در آسیای میانه وسومی که بعد از اسلام به فلات ایران آمدند وبه آسیایی صغیر رفتند همه ای اقوام ایران همان اقوام دو سه هزار سال پیش هستن وسر جایی خودشون

عادل

بابا بی خیال من خودم هم تعصب به نژاد دارم و لر هم هستم اما به خدا این تعصب “تعصب جاهلان است.همین ترکان مگر الان بیشتر پست های حکومت دست ان ها نیست؟ به نظر بنده هر کس یا هر قومی اگر تلاش کند به هر چیزی میرسد وتوکل به خدا داشته باشد.به هر حال ترک فارس بلوچ کرد لر عرب معنی ندارد وما به این شعر فردوسی باید افتخار کنیم چو ایران نباشد تن من مباد

رضا تورک

اصلاً این شعر از فردوسی نیست نام ایران از زمان مشروطه اومده و این شعر هم مربوط به بعد از مشروطست اگه یه جستجو کنی میفهمی

مصلح

من که حال نداشتم کل مطلب و همه نظرات رو بخونم.
اکثرا محملات بود و توهین به هم و حتی به دیگران.
مثلا بارها به نژاد زرد توهین شدش که ظاهرا هیچکدم نمیدونن که زرد پوستها (آسیایی ها) باهوشترین مردمان هستند.
همچنین به زبان ترکی حمله شده که یکی از با ثبات ترین زبان هاست.
در نهایت باید بگم که همه برابرند
تاریخ چند هزاز ساله و بناها و دست نوشته های گذشته به هیچ دردی نمی خورند مگر اینه آثار اینها بر رفتار امروز شما نمایان باشد.

ناصر

آخرن جمله من،

یاشاسین منیم دیلیم ، یاشاسین متحد ملت، یاشاسین آزاد انسانلار

زنده باد زبان من، زنده باد ملت متحد، زنده باد انسانهای آزاد

مهدی

در ضمن ترکی حرف زدن ربطی به ترک بودن نداره مثلا من که لر هستم دارم فارسیو بهتر از فارسا صحبت می کنم( پارسی میانه به دلیل وجود زاگرس و مردان دلاور زبان ما تغییر نکرده و یه کلمه ترکی یا عربی نداره) یعنی من فارسم به هیچ وجه من یه عیلامی هستم. یا کسانی که تو خوزستان عربی حرف می زنند. اصلا سندی بر عرب بودنشون نیست. همینطور ترکی صحبت کردنت نمیتونه علت ترک بودنت باشه پس انقدر سر خودتو کلاه نزار. هم وطناتم ناراحت ( آزرده) نکن

پارسا

اتفاقا ما بخ ترک بودن خود افتخار میکنیم چون نباید از زبان و ریشه خود فرار کنیم خوب تمام انسنهت یکسان هستند انطور که شما برادران لر یا کورد یا فارس و گیل م تات و تالش بقیه اریایی های ایران براحتی زبان برادران هندی و پاکستانی و افغانی تاجیک و سغد اردو و بلوچ رو براحت میفهمید ما نیز زبان ترکیه ای بلغار و روس و گرجی و رمنی صربستانی قرقیز ازبک و قزاق را براحتی می‌فهمیم پس هیچ ناحتی نداره دوست لر من

تورک اوغلو

صدهای کلمه پرکاربرد وجود داره که ترکی هستند و در فارسی استفاده میشه مثل خانم ، آقا ، داداش، ابجی ،قاشق آتش آریا آینه ساچمه قابلمه و…من لیستی از این کلمات را میگذارم که تو خودت هم میتونی برسی کنی اما به بقیه جوابهات نگاه کن به غیر از یه سری فحاشی و بد بیرا هیچ چی نیست خودت هم اگه به لغت نامه ها نگاه کرده باشی به خوبی معنی کلمه پارس را میدونی چیه توی انسانی هستی که قادری حرف پدر تاریخ (هرودوت )را در مورد کوروش کبیر انکار کنی من که دیگه عددی نیستم تو که قادری… مطالعه بیشتر »

خسرو

بگو پورپیرای تاریخ دان اصفهانی از کدام دانشگاه مدرک گرفته؟ من واسه حرفام صدتا دلیل منطقی آوردم, چرا افتخار میکنی به دزدایی مثل چنگیز و تیمور؟ چرا بی ربط حرف میزنی؟ یه کم اون پان خریسم احمقانه ات را از جلو چشات دور کن بعد حرف بزن, همون هرودت و تاریخ نویس یونانی اگر واسه تو ملاک هستند بارها از پادشاهان ایران به نیکی یاد کردن, تازه این پورپیرای تو هم که هرودت را انکار میکنه میگه اصلا هخامنشیان وجود نداشتن ولی هرودت میگه داشتن, شما پان خریستها به هیچ رفرنسی وفادار نیستین و فقط قصد تاریخ دزدی و فرهنگ… مطالعه بیشتر »

بهمن سوشيانت

کاری با دعواتون ندارم
اما ترک و فارس تا وقتی ادب نداشته باشن جفتشون مفت نمی‌ارزن
جفتتون به هم میگین فحاش و جفتتونم فحش میدین به هم

در ضمن دعواتونو قومی قبیله ای نکنین
با فردوسی چیکار دارین؟ به هم فحش بدین با بقیه چیکار؟
هروقت عرضه داشتین یه کتاب مث شاهنامه یا ده ده قورقود نوشتین بعد بیاین بحث کنین
اونا موندن تو تاریخ. این شمایید که رفتنی هستید. حالا فحش بدین به هم

ايران ويچ

۱) نادان برو کتاب واژه های پارسی در زبان انگلیسی نوشته دکتر سید محمد علی سجادیه رو بخون ۲) برو کتاب واژه های پارسی در زبان سوئدی نوشته دکتر محمد حسین آذران رو بخون ۳) برو کتاب واژه های پارسی در چین اویغوری نوشته سرکار خانم نادره بدیعی را بخونکه به گفته پانترکها مادر زبانهای ترکی است. ۴) درهمان زبان نادان ۸۵۰۰ واژه پارسی وجود دارد. این کتاب در پژوهشکده های ایتالیا نیز به عنوان یک مرجع معتبر شناخته شده است. این کتاب توسط انتشارات بلخ چاپ شده است. ۵) طبق پژوهش های پروفسور محرم ارگین دانشمند ترکیه ای پس… مطالعه بیشتر »

ايرانويچ

بنابر پژوهش های استاد مسلم و بیگمان امروز زبان پارسی استاد جلیل دوستخواه این مشکل ما کاربران زبان پارسی است نه زبان توانمند پارسی.
اگر ماشین واژه سازی پارسی روشن شود هیچ زبانی به گرد پاش هم نخواهد رسید. خوب توجه کن به گرد پاش هم نخواهد رسید.
ایشون هنوز زنده هستند و هرپانترک نادانی که جرات دارد با ایشان مناظره کنند این گوی و این میدان بسم الله

مهدی

عشق اس ما لرا فارسی که مملکت صحبت می کنند از زبان پهلوی گرفته شده و لی الان بیشترش عربیه با قوائد پهلوی ولی ما لرا یک کلمه عربی به زبان نمی اوریم و دقیقا داریم به زبان پارسی میانه صحبت می کنیم. ولی چیزی که بعث شده تو کفی بمونم اینه که ما لرا چه ربطی به فارسا داریم که زبونشون رو بهتر از خودشون صحبت میکنیم.

ایرانی

لرها وبختیاری ها از تیره های پارسی هستندو پارسی دری در دوره ی سومش از گویش لری بختیاری برگرفته شده است

Lur

تمام گویش های لری بازمانده ی پارسی میانه یا پارسی پهله ای هستن.در گویش های لری درست شبیه پارسی میانه خ تبدیل به ه میشود

irani

نظرات رو خوندم ، با این نظرات مشخصه که بعضی ها فعلا در حال و هوای هزاران سال پیش زندگی می کنن ، اصلا فرض کنیم کشور ما هزار سال پیش شامل همه کشورهای جهان بود ، همه علــــوم و فنون امروزی ، ریشه در کشفیات ایرانیان داشته و …. خلاصه این که هزار سال پیش کشور ما خیلی آباد و گلستان بوده ، اما حالا چی ؟ با حلوا حلوا گفتن که دهن شیرین نمیشه!! الان قرن ۲۱ ما تو چه جایگاهی هستیم ، مهم الانه نه اینکه ۱۰۰۰ سال پیش کشور ما فلان بوده و …، ما نباید… مطالعه بیشتر »

مهدی

محسن فارسانی در مقدمه دیوان ملا زلفعلی بختیاری این گویش ظریف را از مشتقات نزدیک زبان پهلوی می‌داند و در این خصوص می‌نویسد : خاک زاگرس به لحاظ کوهستانی بودن از هجوم اقوام بیگانه مصون مانده و گویش آنان کمتر با زبان ترکی و عربی مخلوط شده است.

nikomand

چند تا مثال ساده واسه کسایی که میگن کردها ایرانی نبودند یه جمله از کتیبه ی بیستون واستون میخونم که تمام کلماتش تو کردی کورمانجی امروزی دقیقا استفاده میشه adm dariush… satiya dariush ahurmazda ada av asmana دقیقا کلمه به کلمه ی این جملات در کردی امروزی استفاده میشه با همون معنای باستانیش معنی به فارسی: منم داریوش(فارسی)=ازم داریوش(کردی)=ادم داریوش(ایران باستان) گویدداریوش(فارسی)=گوتی داریوش(کردی)=ثاتی داریوش(ایران باستان) اهورامزدا داد این آسمان را (فارسی) اهورمزدا دا او اسمانا (کردی) اهورمزدا ادا او اسمانا (ایران باستان) دوستان میتونن لغتنامه کردی رو دانلود کنن و با کلمات پهلوی یا میخی هخامنشی مقایسه کنن تا یکی… مطالعه بیشتر »

مهدی لره

آقا من نمی دونم من هیچ مشکلی با کرد ها ندارم ولی من یه لرم و اون مثال هایی که از کتیبه داریوش اوردی بعد کردیشونو گذاشتی ما لرا م که داریم همینطوری صحبت می کنیم که مثلا می گیم اون به من یه شکلات دا حالا نمی دونم شاید لری و کردی خیلی به هم شبیه باشن.

مهدی لره

یا مثلا اون گوتی که نوشتی. ما لرا می گیم. تو به او چی گوتی. این در اصل لریه که مقداری با زبان شما مخلوط شده. با توجه به اینکه اجداد ما زودتر از ماد ها که شما می گین وارد ایران شدند.

خسرو

بله کردها و اقوام لر تشابه های زیادی با هم دارند و باید به کهنسالی این دو قوم در فلات ایران اعتراف کرد

Adim girna

جمعیت ۴۰ تا ۵۰ میلیون کورد ایران را از کجا آوردید؟ جمعیت کل ایران ۷۵ میلیون نفر است! اما در خصوص ترک بودن مادها و شباهتهای زبانی: “ژان اوپرت” محقق شهیر فرانسوی، مادها را تورانی (ترکی) و اصلاً از منطقه آلتای میداند. ( تاریخ ایران باستان جلد ۱ ص ۱۶۸ م . پیرنیا ) در ضمن آریائیها که متشکل از ۱۰ طایفه وحشی و بدوی بودند که در بین سده های ۷-۹ ق . م از هندوستان به فلات ایران آمده، و در بخشی از خاک ایلام، یعنی فارس و کرمان امروزی، ساکن شدند و کردها نیز جزوی از آنها… مطالعه بیشتر »

ماردين

نمیدونم این اراجیف و از کجا میاری . وقتی سرچ میکنم چیزی پیدا نمیکنم توی خر یه نفر ترک نام ببر اسمش دیاکو باشه.اما توی کردستان اسم دیاکو و اکو فراونه.یه سر به معانی اسمها بزنی جلوی اسم دیاکو بدون هیچ استثنایی نوشته یک اسم کوردی. اما در مورد معنی کرد.کرد در اصل یه اسم عربیه. توی کتیبه های بدست امده از اشوری ها و بابلیی ها ازقومی اسم برده شده که گاردوخ نامیده میشدن.که بعدها توی سفرنامه گزنوفون به اسم کاردوخ اسم برده شده.بعدها در تاریخ طبری به این قوم کاردو میگفتن.الانم توی کردستان بسیاری از اسم پسران کاردو… مطالعه بیشتر »

زتتا

۴۰ ۵۰ میلیون کورد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟اون کلماتی هم که گفتی ازفارسی به کوردی رفته ویابرعکس وگرنه کوردها مال مادها بودند.نه فارس که توسط کوروش کشورشان اشغال شد.

kurt

هم وطنان فارس زبان راست میگن به نظر این که فارسها قبل از ترکها ایران بودن با استناد به این موضوع و شجاعت تاریخی که کورش کبیر از خودش به جا گذاشت منظور همان قاییده شدن خواهر کورش به دست خودش که همان نژاد پاک فارسها رو به وجود آورد

mehran……mantegi bashim.

tashakorrrrrrrrrr

مریم

پانترکها دروغگو ترین ها هستند تحریف تاریخ کاری که پانترکها در آن حرفه ای هستند حواستون باشه گول این دروغگو ها رو نخورید اینا فقط بلدند دروغ بگن و به بقیه توهین کنند و تاریخ مردم ایران رو بدزدند و به اسم خودشون تموم کنند .به گفته ولادیمیر مینورسکی خاورشناس: «هر جا که پرسش حل نشده‌ای در زمینه فرهنگ قوم‌های شرق باستان پدید آید ترکان بی درنگ دست خود را همان جا دراز می‌کنند»[۶][۱].مینورسکی ضمن انتقاد از روش مورّخان پان ترکیست، بیان می‌دارد که «مسائل علمی حل نشده‌ای در زمینه فرهنگ اقوام شرق باستان» بستری برای جعل تاریخی و توجیه… مطالعه بیشتر »

دیااکو

خاک تو سرت به چنگیزمغول مینازی اگه شما ترکیدچرا اسم شهرهاتون پهلویه فرهنگتون چیه به خط ترکیه مینازی لاتینه ترکها ار طول تاریخ هنگام قدرت خونریز بودن مثلاتاتورک چنگیز یا خایهمال حکومت بودن مثل سبکتگین زنده باد پارس کرد اذری لر بلوچ مازنی گیلک لک تات تالش خوراسان سیستان از کردستان همیشه ایرانی

Mehran

آخه زبونی که تو حرف میزنی از بیهقی و امثالش به ارث رسیده که اوناهم ترک بودن.

m.m

ایرانویچ عقده حقارت نداشته عزیز و از کلمه خارج از عرفی هم استفاده نکرده ، و وقتی میبینه چهارتا تورک دارن از تمدن سومر کرد ها سوء استفاده میکنن و تمدن نداشته خودشون رو جار میزنن باید هم متعصب بشه .

در ضمن من پارسم و شیرازی

علی

آقا با منطق پانترکی عربی و انگلیسی یکی هستند:
eye=عین
کامل=complete
هو=he
هی=she
defense=دفاع
هر دو زبان هم تحلیلی هستند.

نازنین

با سلام: وای که چه قدر نظر خوندم! ایرانویچ جان: با توجه به تحقیقاتی که من کردم مادها همان کردها هستند…تمدن سومر که در بین انهرین بوده این قدر دور بوده از ترکان که اگه به کردا نزدیک باشه به ترکای امروزی نزدیک نیست.. من خودم خوزستانی ام.. توی شهر من بهبهان قبر کیدین هوتران شاید تنها پادشاه عیلامی پیدا شده..در دستاش یع حلقه به اسم حلقه قدرت هستش ..با لوحه هایی که نوشی داره و نوشته هایی که هنوز معنی اش رو کشف هم نکردن و میگن اشاره به ماورالطبیعه داره.. من فارسم.. لرها بعد ها وارد دشت بهبهان… مطالعه بیشتر »

هاتف

از جناب ایرانویچ به دلیل بستن دهان پانترکهای بی سواد ممنونم

خسرو

دوستان اگر امکان دارد, نوشتاری درباره پان خر نامی زهتابی بنویسید
حکیم نظامی گنجوی:
ترکی صفت وفای‌ ما نیست
ترکانه‌ سخن سزای ما نیست

من

از پان‌ترک‌ها دو تا سؤال دارم: ۱. چرا وقتی یک کلمه از زبان اقوام باستانی پیدا می‌کنید که در ترکی امروز رایج هست فوراً می‌گید اون قوم ترک بودند؛ در حالی که هزاران واژه از زبون همون قوم در زبان‌هایی مثلاً عربی و فارسی و انگلیسی هست. پس چرا نشه گفت این اقوام مثلاً انگلیسی یا عربی یا فارس بودند؟ ۲. هزاران واژه‌ی مشترک بین ترکی، عربی و فارسی وجود داره؛ چرا به همین شکل ادعا نمی‌کنید که عرب‌ها و فارسی‌زبان‌ها هم ترک هستند؟ و در آخر این که چرا در کشور ترکیه و حتی جمهوری آذربایجان تاریخ را به… مطالعه بیشتر »

ali

من یک آذری و زاییده و بزرگ شده آذربایجان هستم . ولی تا آنجا که من مطالعه کردم و اسمش هم هست ما آذربایجانی هستیم و نژاد ما هم آذری است و زبان ما آذری شاخه ای از زبان پهلوی بوده که بر اثر استیلای زبان عربی متاسفانه اثری از آن نیست. ولی با هجوم ترکان مغول و سلجوقی و استیلای خاندان صفوی که اصالتا کرد و شافعی مذهب بودند زبان ترکی در شمالغرب جایگزین زبان آذری گردید.نمی دانم شاید من مادرم سید است و پدرم آذری اسنت شاید پدر هم آذری نباشد و کلا از نژاد عرب و ترک… مطالعه بیشتر »

سیروان

این آقایان ترک چرا اینقدر بدون اطلاعات حرف میزنن؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!
تاریخ کردها بر می گرده به هزاره های پیش از میلاد این توی تاریخ هرودت و آثار استرابون اومده در ضمن شما این همه کتیبه و آثار باستانی و نوسخ خطی رو رد میکنین؟!!!!! در حالی که چیزی برای گفتن ندارین
این ذهتابی و پورپیرام که بهشون افتخار میکنین از بن بی سوادن هرکی قبول نداره بره تحقیق کنه
شما که میگین تخت جمشیدو رضا خان ساخته!!!!!!!!!!!

ايرانويچ

۱) تاریخ دست کم ۱۰۰۰۰ ساله آریایی ها در فلات ایران کاملا ثابت شده است. ۲) حتما کتاب شادروان دکتر جهانشاه درخشانی را بخونید. ۳) کتاب ایشان ابتدا در آلمان به زبان آلمانی چاپ شده است. ۴) کتاب ایران در عصر آهن نوشته دکتر مدودسکایا را بخونید. ۵) کتاب ایران بزرگ نوشته امید عطایی فرد را بخونید ۶) ناصر پورپیرار این دیپلمه بیسواد اخراجی از حزب توده که عددی نیست. ۷) خیلی وقت تاریخ مصرفش تمام شده. ۸) اینقدر سوتی های خنده داری تو کتابش پیدا کردن که به یک فاجعه تاریخی شبیه. ۹) سوتی های ایشان را می توانید… مطالعه بیشتر »

ایرانگوزیچ

شما آقایان کرد چرا اینقدر بدون اطلاعات حرف میزنن؟!!!!!!!!!!!!!!!!!! برو آثار و سی دی های پور پیرار و بگیر و نگاه کن تا بفهمی هرودت!!!! و استرابون!!!! کی هستند چون مستند حرف میزنند از دید شمای نادان بی سواد تلقی میشوند!!!! بخاطر همین است که هرچی کتیبه پیدا میشه شبانه گم میشود و اجازه خوانده شدن داده نمیشود!!!! چرا تاریخ شما ۲۵۰۰ سال بوده ؟؟؟ یعنی عقل رضاشاه نمی رسیده که تاریخ ایران (منظور سرزمین امروزی) بیش از ۲۵۰۰ سال است!!!! چرا ملا نصرالدین هایی در کار معرفی تمدن ایران باستان!!! پورپیرار نادان!!!! را نمی خوانی تا جواب خودت را… مطالعه بیشتر »

ايرانويچ

۱) بهتر بدونید آثار یافت شده در میان رودان پیش از سومری ها وجود آریایی ها رو در میان رودان بیگمان و مسجل کرده است ۲) برو نوشته های پروفسور اسپایزر را بخون ۳) نشان چلیپا (نشان مسلم آریایی ها) در هزاره پنجم پیش از میلاد یعنی هزارسال پیش از ورود سومری ها در میان رودان کشف شده است ۴) امروزه دانشمندان تمدن سومر و آشور را وامدار تمدن فلات ایران میدانند {کتاب ایران بزرگ نوشته امید عطایی فرد} ۵) خط کشف شده در جیرفت کرمان (سرزمین آرتا) پانصد سال از خط سومری کهن تر و کامل تر است ۶)… مطالعه بیشتر »

ايرانويچ

۱) ما که از خدامون به مورخان اسلامی رجوع کنیم
۲) وقتی دینوری آشکارا میگه نام ابراهیم عجمی و از کردان است
۳) وقتی همه آنها پادشاهان ایران را داناترین و کهن ترین پادشاهان جهان می نامند
۴) نادان خود ابوریحان بیرونی بسیار به تاریخ کهن ایران گرایش داشت
۵) اکنون شما خودت بگو نظر مورخان و جغرافی دانان اسلامی که ثابت میکنه ترکان تازه پس از اسلام وارد ایران شده اند را می پذیری!!!؟؟؟

ايرانويچ

۱) قربونت بشم این ترکها هستند که گوز گوز میکنند
۲) وقتی داری ترکی صحبت میکنی بزن دور آهسته ببین چند دفعه گوز گوز میکنی

ايرانويچ

در آغاز تاریخ میانرودان، پیوندهای تنگاتنگ فرهنگی، بازرگانی و سیاسی میان آن سرزمین و فلات ایران وجود داشت. پاره ای از قوم های آریایی از دیرباز در میانرودان می زیستند و یا به آن سرزمین رخنه می کردند. شاهان سومر خود را ناگزیر از آن دیدند تا برای جلوگیری از رخنه تازندگان چاره ای اندیشیدند. کهن ترین شاهان سومر (اوروک)، برای درگیری با قوم های آریایی، در آغاز هزاره سوم پیش از میلاد، بارها به سوی فلات ایران لشکر کشیدند. اِنمِرکار، فرمانروای سومر، سردارش لوگل بُندُه را به سرزمین اَرُتَه در خاور ایران می فرستد. داستان سفر این سردار سومری… مطالعه بیشتر »

علی

معنی اوروک رو از یه ترک بپرس معنیش میشه قلب دل احتمالا لقبش بوده که مردم بهش داده بودن البت تو ترکی اوروک خالی بهتر معنی میده

فروهر

من همه نظرات رو با حوصله خوندم خیلی از جواب دادن شما آقای ایرانویچ خوشم اومد دمت گرم من خودم اصفهانیم ولی خیلی به همه کردها ارادت خاصی دارم و به نظر من ایرانی تر از کردها نداریم آقای ایرانویچ من خیلی علاقه مند شدم در مورد زبان پهلوی و می خوام این زبان رو کاملا یاد بگیرم آیا امکانش هست مرا راهنمایی کنید که چه کتابهایی رو بخونم سپاسگزارتون می شم

مهدی

بابا به خدا ما لرا داریم پهلوی صحبت می کنیم برو لری یاد بگیر هرکه می خواد پهلوی یاد بگیره میره لری یاد می گیره. کلا ما تو لرستان داریم پهلوی میانه صحبت می کنیم قواعدش فارسیه و اصلا واژه عربی نداره اینم برا اثبات http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%B4_%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C

ايران ويچ

۱) با درود به شما هم میهنی گرامی در شهر سپاهان ۲) از شما بسیار سپاسگزارم ۳) در تهران در بنیاد نیشابور بزرگترین اوستا شناس و پهلوی شناس ایران استاد و بی گمان در جهان فریدون جنیدی هر چند ماه یک دوره آموزش خط و زبان پهلوی را بگونه رایگان برپا می کنند که بر پایه گفته های دانشمندان بزرگ جهانی از بهترین کلاس های آموزش زبان و خط پهلوی است. ۴) ایشان کتابی را با نام (نامه پهلوانی انتشارات بلخ) به چاپ رسانده اند که به آموزش زبان و خط پهلوی می پردازد ۵) همچنین شما می توانید از… مطالعه بیشتر »

فروهر

با درود و سپاس از شما هممیهن گرامی جناب آقای ایرانویچ و راهنمایی کارسازتون امیدوارم همیشه پیروز و سربلند باشید همه مخالفان شما تنها از روی پی ورزی و تعصبات قومی قبیله ای سخن می گویند ولی شما تمامی پاخهایتان بر پایه مستندات تاریخی و بر پایه دانشهای روز است بسیاری هم با توهین به شما فرهنگ خودشون رو نشون دادند ما همه یک ملتیم و این فحاشی ها تنها از سوی انگلیس و دشمنان ایران است که می خواهند ایران را تجزیه کنند زنده باد ایران از خوراسان تا کردستان بزرگ به امید رهایی هممیهنان کرد گرامی از چنگال… مطالعه بیشتر »

فروهر

با درود و سپاس از شما هممیهن گرامی جناب آقای ایرانویچ و راهنمایی کارسازتون امیدوارم همیشه پیروز و سربلند باشید همه مخالفان شما تنها از روی پی ورزی و تعصبات قومی قبیله ای سخن می گویند ولی شما تمامی سخنهایتان بر پایه مستندات تاریخی و بر پایه دانشهای روز است بسیاری هم با توهین به شما فرهنگ خودشون رو نشون دادند ما همه یک ملتیم و این فحاشی ها تنها از سوی انگلیس و دشمنان ایران است که می خواهند ایران را تجزیه کنند زنده باد ایران از خوراسان تا کردستان بزرگ به امید رهایی هممیهنان کرد گرامی از چنگال… مطالعه بیشتر »

سعيد

با درود و سپاس از شما هم میهنی گرامی
پژوهش های بسیار نوینی درباره تاریخ ایران انجام شده است که به امید خدا به زودی منتشر خواهد شد. پانترکیسم و پانعربیسم و… همه و همه باید دمشون بذارن رو کولشون تاریخ سومر خودش شاخه ای از تمدن ایران که همانگونه که گفتم به زودی همه سندهای تاریخی ایران به زودی این آلودگی های اندیشه ای را پاک خواهد کرد

تورک

در پیرامون مشگین‌شهر سنگ‌نبشته‌ای به زبان پارسی میانه منسوب به شاپور دوم ساسانی وجود دارد. سنگ‌نبشته مشگین‌شهر در ۱۵۰ متری غرب قلعه‌کهنه در کمرکش ارتفاع غربی دره نوروز یاماجی در درون باغ نوروز قرار دارد. این سنگ‌نبشته امروزه به خاطر ویرانگری گنج‌جویان تقریباً از میان رفته‌است ولی نوشته‌های آن بررسی و ترجمه شده‌است. مضمون این نوشته در مورد فرمان و تاریخ ساخت قلعه‌کهنه‌است که به فرمان نرسه‌هرمزد نوشته شده‌است.تاریخچه طبق گفته های تاریخ نویسان و پیدا شدن شهری قدیمی در زیر خاک که امروزه به شهر یئری معروف است و در روستای پیرزمیان در نزدیکی شهر فعلی قار دارد قدمت… مطالعه بیشتر »

ناشناس

مردم این شهر ترک نبودند ایرانی بودن ترکها بعدها با جنگ و خونریزی وارد ایران شدن ایرانی ها رو کشتند و این قسمت از ایران رو که امروزه آذربایجان باشه رو اشغال کردند

زتتا

دوست عزیز ایرانی همه جا هست .اونهاپارسی بودند

mosinaight

نمیخوام مثه تو عقده اى بشم و فحش بدم، آقاى تمدن، فرهنگو شعوره تو همینه، تو اول ادب یادبگیر بعدبیا ازمن ایراد بگیر و دم از تمدن بزن، بنده تورک هستم، شیراز زندگى میکنم و از ایل قشقایى[متمدن ترین مردم جنوب،از سیستان تا خوزستان] هستم، وبرایم ایرانى و ایرانیان ملاکه، نه ایرانویچ که یک جمله ى یهودیست که وارده اوستا شده، لطفا کسى هم نیاد ریشه یابى کنه و بگه این واژه اینجور بوده و اینجور شده ،چون این واژه از ریشه یهودیه

آریا

واژه یهودی چه حرفا اگه می گفتی روسیه و مثلا از پترو ویچ گرفته شده یه چیزی آخه این کلمه کجای تورات و متون یهودیا اومده همین حرفا رو می زنید که براتون جک می سازن
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%88%DB%8C%D8%AC

آریا

برچه اساس می گی گی این واژه یهودیه می تونی چند تا منبع معتبر اینترنتی نشون بدی البته کتاب هم گفتی بد نیست اما چون دسترسی به کتاب سخته و منم وقتم پره همون سایت رو بگی بهتره آخه بیسواد واژه های عبری از زمان آزاد سازی یهودیان توسط کورش بزرگ و آمدن آنها به ایران وارد زبان فارسی باستان و کتیبه های هخامنشی شد این در حالیست که زرتشت و زبان اوستایی به قبل از زمان هخامنشی برمی گرده یعنی در زمان هخامنشی دیگه زبان اوستایی متروک شده بوده و کسی نه با آن تکلم می کرده و نه… مطالعه بیشتر »

آریا

برچه اساس می گی گی این واژه یهودیه می تونی چند تا منبع معتبر اینترنتی نشون بدی البته کتاب هم گفتی بد نیست اما چون دسترسی به کتاب سخته و منم وقتم پره همون سایت رو بگی بهتره آخه بیسواد واژه های عبری از زمان آزاد سازی یهودیان توسط کورش بزرگ و آمدن آنها به ایران وارد زبان فارسی باستان و کتیبه های هخامنشی شد این در حالیست که زرتشت و زبان اوستایی به قبل از زمان هخامنشی برمی گرده یعنی در زمان هخامنشی دیگه زبان اوستایی متروک شده بوده و کسی نه با آن تکلم می کرده و نه… مطالعه بیشتر »

Lidoma

متمدنترین از نظر خودت وگرنه هر قومی دارای تمدن خودشه

mosinaight

به قول استاد عزیزم بهمن بیگى قشقایى، اینترنت جاى بچه ها شده است، دانش واقعى و آدمهاى بزرگ در واقعیت زندگى میکنند، اینانى که در فیس بوک نظر میدهند اکثرا، کودکانى هستند که بى هیچ دانشى پا به جوانى گذاشته اند، از آنها نباید انتظارى داشت، درین زمانه که قوم گرایى نشانه عقب ماندگى فرهنگى جامعه هست، دیگر گفتگو و حقیقت گرایى معنا ندارد…

بانوی ایرانی

کسی که متن سایتو نوشتی واقعا نادانی ، کلا چرت گفتی و داری تفرقه میندازی در ضمن اذربایجان ترک نداره، اذری هستیم،یکم تحقیق کن بعد حرف بزن

یاشاسین ایران، یاشاسین اذریلر

مهران

سلام.اسدم شهرای آذربایجانو رضاشاه عوض کرده

cj

ورزش یوگا سلامتی و خوشبختی از دیرباز آرزوی تمامی انسانها بوده است. برای رسدین به آنها بشر دست به هر کاری زده و راههای مختلفی را پیموده است. گروهی توانسته اند به آرزوهای خود دست یابند و برخی نیز هیچگاه طعم شیرین خوشبختی را نچشیده اند. سلامتی و خوشبختی و رسیدن به آرامش درون از زمان هایی خیلی دور ابزارهایی را طلب می کرده که بشر با توسل به آنها همواره سعی داشته به سلامت فکر و جسم نائل آید. این ابزارها نامهایی چون ابدیت، ذات متکی به خویش، طبیعت، برهمن، شعور کیهانی و نیروانا داشت. ولی یکی از روش… مطالعه بیشتر »

Mehran......mantegi bashim

ya$aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa garda$im

علی

پارس گرایی و بحران هویت در ایران نوشته شده در تاریخ شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۱ توسط آیتام aytam اورمولو urmulu | نظرات (۰) مسئله قومیت و حقوق اقوام در ایران، پیشینه ای کمتر از صد سال دارد. تا قبل از شروع قرن فعلی هجری، حقوق اقوام جزو عوامل تعیین کننده سیاست کلی مملکت محسوب نمی شد. تنها با انقلاب مشروطیت و در حد بیشتر، با شروع سلطنت پهلوی این مسئله اهمیت پیدا کرد و با رشد روز افزون، تبدیل به یکی از مسائل مهم اجتماعی و سیاسی ایران گشت. پشتیبانان حقوق اقوام، کمبود حساسیت به این مسئله در دورانهای قبل… مطالعه بیشتر »

تورک

واژه اوزدس در زبان پهلوی به معنی بت یک واژه ترکیه اصیله اینم از زبان پهلویتون که انقده بهش می نازین براستی که ساکنان اولیه ایران ترکان بودند نه پارسها

مهدی

چه ربطی به زبان داره این وسط؟؟؟ زبان چه ربطی به نژاد داره آخه؟؟ ساکنان اولیه ایران آریایی ها بودند تمامشون چه پارس چه عیلامی چه پارت چه ماد در ۱۰ هزار سال پیش تا اکنون از جایی به ایران نیامدند شما هم انقدر خودتان را به سومریان و عیلامیان نچسبانید سومریان چه شباهتی به امثال شما دارد؟؟ زرد پوست بودند؟ عیلامیان هم آریایی بودند و اجداد قوم لر ماد ها هم اجداد کرد ها این وسط شما چه می گویید واقعا که نام تاریخ دزد برازنده شماست شما ترک هستید و از بازماندگان اقوام آسیای غربی و مرکزی که… مطالعه بیشتر »

Ehsan Turanbek

واقعاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
شما خودتون که از لحاظ ژنتیکی با اروبایی ها خیلی فرق دارین.

مهدی

همه انسان ها از نظر ژنتیک به یک منشاء ختم می شوند

مردمان اروپای جنوبی آریایی هستندو

تفاوت ظاهر بین ما و آن ها به علت تکامل هست

تکامل حتی بر ژنتیک هم ناثیر می گذارد

یکی از نمونه های بارزش نور آفتاب هست

امیر

سلام مهدی جان ایران زمین از اقوام محلی تشکیل شده بوده که هم ترک و کرد و لر و فارس گیل و تات داشته و ما به اجبار کلمه اریایی رو قبول داریم چون ان طور که تاریخ نویسان غرب که بیشترشان صهیونیسم بودنند برای ما کلمه اریایی اوردنند اگه به گفته خود همان تاریخ نویسان غربی توجه کنی انان ورود اقوام اریایی را هفت هزار سال پیش به ایران را خبر دادنند و علت ان را حاکم شدن سرما در سیبری عنوان کردنند من از شما یه تقاضایی دارم اگه شما اقایی کنی و جغرافی خوانده باشی عصر یخبندان… مطالعه بیشتر »

زتتا

یعنی بنظرت ترکها زردند؟خخخخ.ازترکها سفیدتراصلا نداریم

Türk☝🏻

اولا به تازگی مشخص شده که نظریه آریایی وجود خارجی نداره ثانیا در صورت وجود از هند اومدن.ضمن اینکه تورکا سفیدپوست و ‌زرد پوستن که زرد پوستان بیشتر در شرق و میانه آسیا هستن بخاطر شرایط جغرافیایی، اما فارس و کورد و اینا سبزه و تیره هستن و شبیه هندیا.زبان هم که ندارین لحجه هفتادوچندمه عربیه و دری هست که بیست درصدم تورکی داره، کوردی هم که دیگه هیچی نه زبان نه خاک نه فرهنگ نه نژاد نه تاریخ هیچی نداره یه عده کولی بی هویت که تو چنتا کشور به صورت تروریست و قاچاقچی و سگ دست کشورهایی مثل… مطالعه بیشتر »

Lidoma

دانشمند شما تورکها یک کلمه دارین به اسم آیران به معنی دوغ پس باید بگیم که نام ایران تورکیه ؟؟؟؟ ایران یعنی دوغ گرچه خیلی از دویتان تورک خودم به این مسئله دامن میزنه

Farhad.r

سلام دوست عزیز.
آیران به معنی جداکننده هسش.
درواقع به منطقه ای گفته میشه که دونقطه رو ازهم جدا میکنه.حالا یه سر به نقشه بزن و متوجه میشی که ایران کدوم مناطق رو ازهم جدا کرده و آیران نامیده شده.
درضمن اونیکه به دوغ میگیم ما اسمش عیران هس نه آیران.
موفق باشین انشاالله.

تالش

گرچاسپ : در زبان تالشی یعنی اسپ تیزرو و عرب ها چ و پ نداشتند. ارَ: در زبان تالشی یعنی توت فرنگی وحشی اران : همان ایران و یعنی محل رویش توت فرنگی وحشی آریا: یعنی چیزی که آری است یعنی به زور و بی دردسر خودرا به شخصی وصل کرده یاد آور می شوم تالشان دیوانگان را تور (تورانیان) و افراد به زور وصل شده به خود را آریا می نامند. البته منظور توهین نیست چرا که خود تالش ها هم از اقوام آریایی هستند. منظور من تنها این است که بدانیم ام در تالشی یعنی این و امروز… مطالعه بیشتر »

تالش

راستی اوستا
یعنی سَتای اَوَر و این در تالشی یعنی وحی

مرد

اصلا فرهنگ ایرانی یعنی ترکیبی از خرده فرهنگ های اقوام مختلف لر -بلوچ – ترک – کرد- و…. که میشه فرهنگ ایرانی که همه ما به آن افتخار می کنیم . ایران یعنی همه اقوام . این بحث ها چیه….
همه این ها که گفتی حاصل کوشش تمام اقوام ایرانی هست . و باعث افتخار ایران . آذربایجان و ترکیه و سومر و بین النهرین هم جز ایران بوده و تاثیر عمیق فرهنگ ایرانی در آنها وجود دارد.

ابولفضل wolf
امتیاز :
     

افتخار میکنیم که ترکیم ولی من یه برادر(رفیق) دارم که کورده
و هیچوقت به کرد ها توهین نمیکنم همه انسانیم بیخیال گذشته ها همگی هم وطنیم یاشاسین تورک یاشسین کورد

parla

yaşa türk
screw these bloody persians fuck em all !!

ايرانويچ

۱۹۳)مجله آینده سال۹/(۱۳۶۲)/ رویه های۶۷۵ تا۶۷۷/ زبان فارسی در زنجان/استاد ایرج افشار/ ۱۹۴)مجله آینده شماره۵ سال۹/(۱۳۶۲)/یادی دیگر از مسائل زبان فارسی/میر احمد طباطبائی/ ۱۹۵)مجله آینده شماره۲ و۳ سال۱۰/(۱۳۶۳خرداد- اردیبهشت)/ رویه های۱۲۶تا۱۳۶/ زبان مردم آذربایجان در گذشته/عنایت الله رضا/ ۱۹۶)مجله آینده شماره… سال۱۰/(۱۳۶۳)/ رویه های۳۷۹ تا۳۸۱/زبان فارسی در زنجان حمید ایزدپناه//به همراه نوشته های شایسته ادب و عباس موسوی/ ۱۹۷)مجله آینده شماره های۱تا۳سال۱۱/( فروردین تاخرداد۱۳۶۴)تهران/ رویه های۱۴۶تا ۱۵۳/پندام وپنام[درباره ی یک واژه آذری مستعمل در آذربایجان]/مهری باقری (سرکاراتی)/ ۱۹۸)مجله آینده شماره ۷-۸ سال۱۲/(مهر-آبان۱۳۶۵)/ رویه ۳۶۳/ درباره ی لفظ تاجیک و تات/ دکتر سید محمد محیط طباطبایی/ ۱۹۹)مجله آینده شماره۶-۷ سال۱۳/(شهریور- مهر۱۳۶۶)/… مطالعه بیشتر »

ياشار اوش کايالي

ولی به فکر خودت اهداف “پان کوردیسم” دانشی شده جداً یک جلد از آن کتابهایی که آن بالا نام بردی خوانده ای ؟؟؟؟ جداً بدنبال چی هستی نادان فکر کردی ۸۰ سال حکومت شونیسم مطلب بی تحریفی برای مطالعه باقی گذاشته؟؟؟ اگر اهل مطالعه باشی میتوانی از همان کسروی دانشمند، در مورد برتری زبان ترکی در مقایسه با زبان فارسی به کتاب – های: “زندگانی من و ده سال در عدلیه- صفحات ۲۳۲-۲۳۱” و “زبان پاک” صفحه ی ۲۸ و “آذری یا زبان باستان آزربایگان” صفحات ۵۷-۵۶ مراجعه کنی که البته به نفع کلیشه سازی رایج مذهب “پان کوردسیسم (سوار… مطالعه بیشتر »

محمد

خیلی بدبختی……که. به تجاوز بابا چنگیزت افتخار میکنی……….۲۰۰سال حکومت ایلخانان مغول و اجبار زبان مغولی تورکی باعث شده شماها بگید تورکی زبان درباره…….اونم زبان دربار چنگیزو تیمور لنگ…….واقعا نادانی رو به حد اعلا رسوندی…….اگه زبان فارسی ریشه نداشت که سر در سازمان بین الملل اشعار شاعران فارسی رو نمیزاشتن…یا شایدم شما دانشت از همه اروپا و امریکا بیشتره…..که شعر از شاعری اوردن که بقول پانتورک ها لهجه ۳۳م زبان عربیه…………واقعا متاسفم که به تجاوز مغول افتخار میکنی…….تاسف

سردار

عزیزم اولا زبان فارسی که تو میگی با این زبان خیلی فرق داره این زبانی که داری استفاده میکنی عربیه دوما زبون مغولا تورک نیس زبان تورکی تورک های ایران ترکیه ای هست همانطور که تو تجاوز پدرت عمر رو افتخار میکنی میگی مسلمانم

اشکان

بدبخت همه زبانهای دنیا از روی پارسی جیرفتی نوشته شده چرا؟چون جیرفت یکمین تمدن دنیاست تورکی هم زبانی من دراوردی مثل عربی از روی این زبان مادر است

ايرانويچ

حالا حلاها باید بدوئید تا بتونید اهداف جعلی پانترکها رو دانشی کنید

ناصر

راستی چرا دیگه تو پست های شما جایی برای پاسخ دادن وجود نداره، ؟

ایلخان آلتای

ما ترک ها دنبال ساختن کشوری قدرتمند برای ترکان نسل بعد هستیم به امید خدا به این هدف خود یعنی توران بزرگ دست خواهیم یافت.

ايران ويچ

۱)شتر در خواب بیند پنبه دانه گهی لف لف خورد گه دانه دانه ۲) خود نام توران از ریشه آریایی اوستا و ریگ ودای هندوستان است و در زبان ترکی هیچ ریشه ای ندارد ۳) خود واژه ترک هم یک واژه چینی است که به برای این قوم ساخته شده است. ۴) شما نخست برو یک نام پیدا کن تا بتونیم صداتون کنیم سپس بیا خوابت برامون تعریف کن ۵) تو همان آذربایجان قلابی ۹ میلیونی ۳ ملیون تالشی و نزدیک به ۳۰۰ هزار نفر کرد دارد ۶) استی ها و تات های قفقاز یادت نره ها!!!!! ۷) نزدیک به… مطالعه بیشتر »

شهاب

گوو به قه بری باب و باپیری “هه رکه سیک” درویان ده کا!!!!
۶۵ میلیون کرد!!! در کردستان بزرگ!!!
حالی بووی سه گ و سه گ باب!!؟
کول کوردهای ئاڵه‌م ۲۷ ملوێن ه نه‌زان جان
له‌به‌رچی درۆ

کاک واحید

وه للایی راست ده که ی ده ستوو خوش بی، له قه بری بابی هه ردووکیان بم، لییان گه ری با هه ر جنیو به یه کتر بده ن

ژیار

نه کاکه اَو ۲۷ ملوینه دریان هاوردووه انا کورد فره زور تره و له هه مو ولاتیکیشا کورد هیه

سرگل

ائره والله واسه هر بژیت ولیان که چترالن عقده ی به اصالتیان هس دله دزن😁😁

علی

اخه نژاد سفید وبور قفقاز چه قرابتی میتونه با مردم ایران سبزه پوست داشته باشه قفقاز قاطی اریا نکن اگه قفقاز اریا باشه شما نیستید کلا قفقاز با مردم ایران فرق میکنه به جز مردم اذربایجان که قرابت ژنتیکشون با مردم قفقازاثبات شده

لیدوما

تو لرها و فارسها و کوردها اینقد بور هست که نیازی به اثباتش نیس قفقازی مغول

زتتا

آخه بیسواد قفقازی مغوله؟

سردار

تو هنوز آمار و اطلاعات کافی نداری عزیزم آذربایجان تبعه هاش هستن اونا مثل افغانی های شما پس اطلاعات کافی نداری تفرقه ننداز بین نژاد ها وقتی معلوم نیست پدرت کی هست

لیدوما

البته خارج از ایران ان شالله چون اینجا خودش صاحب داره

کوروش

اینی که شما به ترک بودن خود افتخار می کنید مثل این می مونه که مصریها به عرب بودن خود افتخار کنند،،،،،، شما زبان و هویتتان رو از دست دادید،،،، خاک تو سر تُرکتون کنم

بابک

به عنوان یه بی طرف فکر نمی کنی کلا از جاده منطق زدی جاده خاکی . اگه حرفی داری حرفتو بزن حالا چرا داری توهین می کنی. اگه تا حالا نشنیدی پس بشنو از لحاظ قواعد و کامل بودن زبان ترکی سومین زبان کامل و مستقل به حساب می یاد ولی فارسی شصت و نه امین شاخه زبان عربی به حساب می یاد. فکر می کنی با شمردن چند کتاب که مجوز چاپ اونارو هم آدمهایی مثل خودت دادن به کجا میرسی. از تاریخ و فرهنگ آذربایجان چی میدونی؟ از سانسور و تحریف و تخریب و حذف چیزی شنیدی؟ از… مطالعه بیشتر »

man

سومین زبان زنده دنیا رو ننه ات گفته؟ زبان ۳۰ و اندی از کی تا حال شده زبان سوم؟؟؟ نکته بعدی اینکه زبانی که برای ۱۰ تا شی یک کلمه داره زبان نیست

زتتا

نه.تواینترنت زبان شناسان نوشتندامامثل اینکه ننه تو گفته زبان ۳۰واندی

یاشار اوش کایالی

معروفترین اثری که کردها آنرا قبول دارند و کتاب مرجع میشمارند، شرفنامه است که کردها آنرا تاریخ مفصل کرد مینامند. در این کتاب نوشته شده است که: ((اساسا از واژه و نام “کردستان” تا قرن دوازدهم میلادی اثری نبود و تنها در زمان سلطنت سلطان سنجر آخرین پادشاه بزرگ سلجوقی است که این ایالت را بوجود آورد. همچنین نخستین مولفی که از کردستان نام برده “حمدالله مستوفی قزوینی” (قرن ۱۴ میلادی) در کتاب”نزهه القلوب” است. همچنین میتوان اضافه نمود که قبایل و عشایر مکری در اوخر سده نهم هجری و همزمان با تحرکات شیوخ صفوی به داخل ایران کوچ کردند.… مطالعه بیشتر »

روزان

خودت را هم بکشی ریشه ی زبان ترکی به شاخه ی زبانهای اورال آلتائیک برمیگرده و هیچ ربطی به شاخه ی زبانهای ایرانی نداره برای اثبات آریایی بودن کردها همین بس که زبان کردی و فارسی از یک ریشه اند و توی بی سواد بهتره راجب گویش مردم اورامان بیشتر مطالعه کنی که به گفته ی اساتید بزرگ تاریخ بکرترین منطقه ی ایرانه خودتان را هم بکشین کردها اصیل ترین قوم این دیارن و این ترکان بودن که بعد از ظهور اسلام وارد ایران شدن و در هنگام حمله ی مغول این هجوم ترکان افزایش یافت

پاینده باد ایران

یاشار اوش کایالی

آقای “Turkoqli” قشنگ و به زیبایی در مورد کردها آن بالا مطلب نوشته که به نظر من نیز واقعیت هم همینه: “ماهیت معیشت آنان نیز بر پایه دامداری و جنگ و راه زنی بوده به همین سبب است که در تاریخ به نام دانشمند یا شاعر و یا معمار و سر سلسله و برپا کننده دولتی از میان کردها بر نمیخوریم.” “موسیقی آنها چیزی شبیه موسیقی فارس ها و زبانشان لهجه ای از فارسی است. رقص آن ها نیز تماما شبیه رقص آشوری ها است. لباس ملی کردی کاملاً شبیه لباس آشوری ها است با مختصری فرق در شلوار و… مطالعه بیشتر »

ناشناس

زبان ترکی از ریشه زبان مغولیه و ربطی به زبانهای سومری و ایرانی نداره
ترکها تاریخ باستانی ندارن زندگیشون قبیله ای و ایلی بوده تمدن نداشتن چون اصلا شهری در طول تاریخ نداشتن که بخوان تمدنی داشته باشن برای همین دارن برای خودشون تمدن جعلی می سازن

ابوالفضل

ریشه همه ی زبانهای ترکی از جمله ترکی مغولی و اذربایجانی و استانبولی ترکی اغوزه درضمن تنها زبانی که ساختارش با زبان سوری ها یکیه زبان ترکی هس

Farhad.r

سلام دوست من.
خیلی هم به آریایی بودنت نناز.
چراکه آریاییها ازجمله اقوامی بودن که با خواهر و مادر خودشون ازدواج و زنا میکردن.
زنازاده بودن که افتخار نداره که.
یه سرچ بزنی گفته هام برات مسجل میشن.

دیاکوی کبیر

تعصب خرکی داری جبان الکوردی اصحاب پیامبر کورد بود امیدوارم که به پیامبر اعتقاد داشته باشید قاجارهای الاغ هم که کوردستان رو به ترکیه و عراق و سوریه باختند چون بی عرضه بودن عثمانی جونتون هم که توسط یک زن از بین رفت! خرم سلطان ما وارثان مزوپتامیا هستیم ما فرزندان دیاکو و کورش کبیر هستیم ما آریایی هستیم توهم هاتون زیاد شده! جدیدن حضرت زرتشتم کردید ترک! ههههههههههه فارسی رو هم لهجه ترکی میدونید چون قاشق و بشقاب داره! هههههههههههه امسال ملخهای یاغی و وحشی د ر مقایس بسیار زیادی به کشورمون حمله کردند خدا کنه فردا ادعای مالکیت… مطالعه بیشتر »

Farhad.r

بله شما از نسل آریاییهایی هستین که ازدواج با محارم جزو رسم و دینشون بوده.

، ایرانشهر...

وای… آخه بی شعور بچه مغوول، سنت های تورکان چی میدوونی، احمق تاریخ و تمدن ویل دورانت و بخون تا بفهمی هپتالیان ک اجداد تورک ها بودن چه سنت هایی داشتن، آخه احمق تویی ک اجدادت مغول‌ها و هوون ها اغوزها بودن، تویی که امثاله ویل دورانت وهووومر ودیاکونوف ازتون بعنوان اقوام بربر و پیاله بدنش یاد کردن، اقوامی ک چیزی بعنوان ازدواج نداشتن هرم دی هروقت اراده می‌کرد یک زن و همبستر می‌کرد، توو ووو داری به ایرانیان، به صاحبان خاکی که تووش زیست میکنی این مضخرفات رو میگی…..

اوش کایالی

بهرحا ل درقرن بیستم، این باستان پرستان مُرتجع داخلی، به راهنمائی مُرشدان رندِ خارجی شان، “ایران” این اسم ساده را که نام کنونی کشور و سرزمینی شده است، با ایرانیان یعنی طیف ساکنین واقعی آن، ضمن بازی با لغات، به چشمه های ماردار کشیدند. تنها سند ها یعنی دلایلی که دردست مشتاقان نژاد تراشی و تاریخ سازی برای”ایران” میماند، درصورتِ “صحت، یعنی جعلی نبودنشان” بعضی ازکتیبه های ساسانی است که درآنها واژه “اران” و” اَ ن- اران” که به تحریف ” ایران” و” انیران= اَن- ایران” خوانده شده است بکار رفته است: (مقدمۀ فقهُ اللغتۀ ایرانی اورانسکی، ترجمۀ کریم کشاورز،… مطالعه بیشتر »

ايرانويچ

۱) کشور جعلی کشور آذربایجان است برو کتاب تاریخ ۱۸ ساله آذربایجان نوشته شادروام احمد کسروی رو بخون ۲) کشور جعلی آذربایجان است باور نداری!!؟؟ برو گفته های استاد بارتولد را در انگیزه انتخاب این نام جعلی بخون ۳) داستان پورپیرار این دیپلمه اخراجی از حزب توده که خیلی وقت تمام شده است ۴) اون که عددی نیست خیلی بزرگتر از اون هم نمیتونه کاری بکنه ۵) ما خودمون هم داریم میگیم بسیاری از تاریخ کهن ایرانیان را نویسندگان یونانی جعل کرده اند ۶) نادان بجای اینکه سی دی این شومن (پورپیرار) را ببینی برو کتاب به زبان داریوش نوشته… مطالعه بیشتر »

ايرانويچ

۱) گفته های جنیدی در دانشگاه سیدنی واژه‌ای که در این سال‌ها «آریانا» خوانده می‌شود، گونهء پیشنهاد شدهء ‌تازه از نامی کهن است که در اوستا، کهنترین دفتر جهان، از آن؛ بگونهء اَئیریَنَ airyana یاد شده است، و کهنترین یادکرد از آن در «وندیداد» است. وندیداد، خود کهنترین بخش اوستا است که در آن بگفتارهای تاریخی، زمین‌پیمایی (جغرافیا)، دانش، پزشکی، بهداشت پرداخته شده است، اما بیشترین گفتارهای آن دربارهء داد (قوانین) زندگی پنج شش هزار ساله‌ی جهان است، و نخستین بخش آن، دربارهء سامان گرفتن، و پدید آمدن شهرهای باستانی است، پس از گذر از هنگام بیابانگردی مردمان نخستین: در… مطالعه بیشتر »

ايرانويچ

نادان این سند وندیداد سخن از سرمای ۱۴۰۰۰ سال پیش دارد یعنی هزاران سال پیش از اینکه نامی از سومر و بابل و آشور آمده باشد.
گفتم که حالا حلا ها باید تاریخ دزدی کنید
بهتر بونی این سند استوار وندیداد را نه سومریها داشته اند و نه بابلی ها میدونی چرا!!!؟؟؟؟
چون آریایی ها همان مردم فلات ایران هستند که از ایران به دیگر نقاط جهان مهاجرت کرده اند و نه بلعکس

ابوالفضل

اره دیگه هیشکی نمیدونه فقط تو میدونی افن دانشمند

ايرانويچ

۱) بهتر بدونید آثار یافت شده در میان رودان پیش از سومری ها وجود آریایی ها رو در میان رودان بیگمان و مسجل کرده است ۲) برو نوشته های پروفسور اسپایزر را بخون ۳) نشان چلیپا (نشان مسلم آریایی ها) در هزاره پنجم پیش از میلاد یعنی هزار سال پیش از ورود سومری ها در میان رودان کشف شده است ۴) امروزه دانشمندان تمدن سومر و آشور را وامدار تمدن فلات ایران میدانند ۵) خط کشف شده در جیرفت کرمان (سرزمین آرتا) پانصد سال از خط سومری کهن تر و کامل تر است ۶) فلز مس و قلع و آهن… مطالعه بیشتر »

خین تال

“سخنان آقای دکتر ضیاء صدر الاشرف به آقای دکتر جلیل دوستخواه ” بحث مفصلی راجع به مفهوم “آری” و”آریا “در متون زرتشتی لازم است : در فروردین یَشت(وبه قول شارپ صفحۀ ۱۵۱در زبان سانسکریت) به معنی شریف آمده است، و فرق آن کلام و ادعای دینی و غیر تاریخی، دربارۀ ایرانوویچه این سرزمین اسطوره ای یعنی: (بی مکان و بی زمان/ازلی و ابدی/ در زمان آغاز زمان و مکان ایجاد مکان/زمان و مکان بی آغاز و انجام)، با آنچه در دوکتیبۀ تاریخی داریوش اول: ( دِ- اِن- آ ) و(دِ- اِس- اِ) و کپیۀ (!!!!) آن بوسیلۀ پسرش خشایارشا: (خ-ِ… مطالعه بیشتر »

ايرانويچ

) گفته های جنیدی در دانشگاه سیدنی واژه‌ای که در این سال‌ها «آریانا» خوانده می‌شود، گونهء پیشنهاد شدهء ‌تازه از نامی کهن است که در اوستا، کهنترین دفتر جهان، از آن؛ بگونهء اَئیریَنَ airyana یاد شده است، و کهنترین یادکرد از آن در «وندیداد» است. وندیداد، خود کهنترین بخش اوستا است که در آن بگفتارهای تاریخی، زمین‌پیمایی (جغرافیا)، دانش، پزشکی، بهداشت پرداخته شده است، اما بیشترین گفتارهای آن دربارهء داد (قوانین) زندگی پنج شش هزار ساله‌ی جهان است، و نخستین بخش آن، دربارهء سامان گرفتن، و پدید آمدن شهرهای باستانی است، پس از گذر از هنگام بیابانگردی مردمان نخستین: در… مطالعه بیشتر »

ايرانويچ

۱) به این استاد بزرگ بگین ما در بنیاد نیشابور و هر کحا که دلش میخواهد حاضریم باهاش مناظره کنیم تا این شر و ور گوییش ها رو پاسخ بدیم
۲) این داستانها رو برای ما سر هم بندی نکن

ايرانويچ

۱) پاسخ دکتر فریدون جنیدی در مورد اداعای دروغین که امروزه یکسری به اصطلاح مورخ و پژوهش گر در مورد واژه اهورا مزدا میزنند تا جایی برای خود در میان پانترکیست ها و پانعربیسمها باز کنند دکتر جنیدی: درهیچ نقطه ای ازجهان مدارک معتبری وجودندارد تا نشان دهد که فرم پوشاک مردم هند و روم وسایر کشورها در۲۵۰۰ سال پیش چگونه بوده است ، درحالی که این امر به وضوح درتخت جمشید قابل مشاهده است ، پس چطورمی توان این اسناد را بی اعتبارجلوه داد؟ وی ادامه داد: طی سالهای اخیر لوحه های گلین ازپرسپولیس به دست آمده که نحوه… مطالعه بیشتر »

تورک اوغلو

پاسخ به آقای ایرانویچ نام اولیه ایران:(به نقل از کتاب کورش به اصطلاح کبیر نوشته حسین فیض الهی وحید) سرزمینی که امروز با جغرافیای معلومش ایران گفته میشود در قدیم الایام «خونیرث) و یا « خونیره » و بعد ایران ویچ و «ایران » گفته شده است « خونیرث » – یا خونیرس – نام قدیمی و اولیه این سرزمین است که از دو جرء «خون یا هون » و «یرث یا یر»تشکیل شده است جرء اول آن مخفف «خیون» یا همان «خون» و «هون» است که در زبان ساسانیان و بویژه در کتاب رزمنامه «ایاتکا زریران» به اقوام ترک… مطالعه بیشتر »

خسرو

خدا شفای عاجل بهت بده

تورک اوغلو

این که صاحبان اصلی ایران ما ترکاییم و به زودی دوباره اون رو به دست میاریم یه واقیته و نیازی به بحث نداره

خسرو

با رویاهات خوش باش, معلومه که مثل سایر هم تیره های وحشیت فکر میکنی

محمد

لعنتی من شنیده بودم پان تورک ها احمقن ولی نه تا این حد

ساچلین

فعلا که صاحبان اصلی آذربایجان ما آذری ها هستیم تو دیگه از دهات کوره های مغول اومدی بدبخت

cj

سیهدیر برو معنی کن

ايران ويچ

۱) پناه بر خدا!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ۲) عقده حقارت و دست دزدی پانترکها رو به سوی اوستا این سند کهن و بیگمان آریایی ها را دراز کرده است!!!!!! ۳) نادان من خودم پژوهشگر زبانهای اوستایی و پهلوی کهن و پهلوی نو هستم. ۴) تو بچه پانترک میخوای از اوستا و زبان اوستایی به ما یاد بدی!!!؟؟؟ ۵) شما هنوز پس از این همه سال زبان پارسی دری را نمیتونید درست صحبت کنید اونوقت از اوستا یکی از کهن ترین و دشوار ترین زبانهای جهان باستان سخن میگی و واژه شناسی میکنی!!!؟؟؟ ۶) نادان هیون خر کیه!!!؟؟؟ ۷) خونریث اوستا گویای همان نشان… مطالعه بیشتر »

اشکان

داداش خونتو برای یه مشت هالوی عقده ای خراب نکن

پاپک

برای اثبات عظمت ما ایرانی ها همین بس که دومین غار باستانی و سکونتگاه انسان ها که در اون نقاشی هایی رو پیدا کردن غار میرملاس لرستانه!این از دوران ماقبل تاریخ! یکی از قدیمیترین چشم های مصنوعی جهان در کاسه ی چشم یک زنه که در شهر سوخته یافت شده!تمدن سیلک و تپه های حصار و گیان و شهر دامغان هم که اصلا نیازی به توضیح ندارن. هنوزم فکر می کنی که ما هونیم!ایران یعنی سرزمین اریایی هاوانیران هم یعنی سرزمین غیر اریایی ها!!!!!!!!!! ترجمه:مزده پرست خدایگان.بهرام.شاهنشاه ایران و غیر ایران.اسمانی نژاد از ایزدان. پهلوی:مزدسن بغی وره ران **ملکان ملکا**… مطالعه بیشتر »

زتتا

اصلا میدانی نژادآریایی چیست؟ نژادهند واروپاییست .یعنی همه اروپا بعلاوه هندوستان

تورک اوغلو

باز در پاسخ به آقای ایرانویچ

نام مادر زرتشت “دوغدو” بوده است که این کلمه در هیچ زبانی به جز زبان ترکی معنی خاصی ندارد.دوغدو از مصدر دوغماق (زائیدن)است که این کلمه را میلاد معنی کرده اند.جالب است که این اسم علاوه بر اینکه یک کلمه ترکی است اسمی است که فقط مناسب یک زن میباشد چون همانطور که اشاره شد از مصدر دوغماق(زاییدن) میباشد.

ايران ويچ

۱) نادان برو فرهنگ چهار جلدی واژه های اوستایی انتشارات بلخ رو بخون بعد بیا این چرت و پرت های پانترکها رو برای ما بگو. ۲) مادر اشو زرتشت ترک بوده!!!؟؟؟ ۳) نادان نام خانوادگی سپیتمان اشو زرتشت را چیکار میکنی و چجوری میخوای ترکیش کنی!!!؟؟؟ ۴) نادان نام پدر و عمو و پسر عموی زرتشت را چجوری میخوای ترکی کنی!!!؟؟؟؟ ۵) اون شکوه واژه های اصیل آریایی گاتهای زرتشت را چیکار میکنی!!!؟؟ ۶) در اوستا بنابر نظر همه دانشمندان زبانشناس حتی ۱ واژه غیر آریایی وجود ندارد ۷) من خودم پژوهش گر زبانهای باستانی ایرانم جلوی ما ملق بازی… مطالعه بیشتر »

Turkoqlu

خاک تو سرت با کردستان بزرگ بدبخت تجزیه طلب پان کرد نادان از چرت و پرت گفتن خسته نشدی. کم کم دارد یکسال میشود که همه اش اراجیف می بافی. خاک تو سر احمقت کدام کردستان بزرگ همان کردستانی که جنگ داخلی بین احزابش هست و به خون هم تشنه اند چه برسه به خون توی احمق. همان کردستان بزرگی که اسرائیل قولش را به شما داده. کردها مطمئن باشند اگر رویای از نیل تا فرات یهود تحقق یابد ، در کنار ترکها و اعراب کردها نیز محو خواهند شد. کردها هیچوقت امپراطوری نداشته اند . فریب تحریفات تاریخی یهود… مطالعه بیشتر »

ماردين

به گزارش کردپرس به نقل از PUK media، تیم باستان شناسی موسسه شیکاگو این هفته وارد اقلیم کردستان عراق شد و از موزه سلیمانیه بازدید کرد. تیم باستانشناسی آمریکا هدف از بازدید خود از اقلیم کردستان را بررسی مناطق تاریخی و خصوصاً روستای ۶۷۰۰ ساله چرمو در منطقه چمچمال سلیمانیه عراق و به دست آوردن توافق حکومت اقلیم کردستان به منظور کشف سرآغاز و چگونگی توسعه تمدن در این روستا اعلام کرد. پروفسور جل ستین، رئیس تمدن مشرق زمین انستیتوی شیکاگو در این مورد گفت: قصد داریم چندین مکان تاریخی و از جمله این روستای ۶۷۰۰ ساله را مورد بررسی… مطالعه بیشتر »

زتتا

کرد پرس شد منبع معتبر؟خخ

شما

دوست عزیز تورک زمانی که کردها امپراطوری مادها رو داشتن هنوز نسل ترکا تو مغولستان نزاییده بود پانترک عزیز.ترک ها بعد از اسلام به ایران حمله یا مهاجرت کردن از ترکان غزنوی گرفته تا ترکان مغولی. در ضمن سرزمین های کردستان بزرگ در جنگ چالدران از ایران جدا شد.معلوم سواد کافی نداری همش از روی تعصب کامنت میذاری

علی

طبقه نوشته ای مورخان روم غربی هون ها با مادها یکی بودند . آتیلای هونی فرمانروای مادها ذکر شده است .
همچنین طبق نوشته های ابن فضلان عرب ، ترکان بلغار در روسیه قدیم بازماندگان مادها بوده اند.
خوشبختانه این دو سند را پانکردها یادشان رفته ازبین ببرند .

زتتا

خوبه که همون پادشاهی ماده م توسط پادشاهی پارس قلع وقمع شد

محمد

باشه فهمیدیم پانتورک احمق . خدا و پیامبران و رونالدو و مسی و…. همه تورک بودن تمام اقوام ایران هم مهاجرن و فقط تورک ها اصیل هستن ، ببینم یعنی واقعا تا این حد خر و احمق هستین یا اداش رو در میارین ، آخه بدبخت ها تمام تاریخ و هویت نداشته شما به پای اصالت کفش ما کوردها نمیرسه ، احمق ها ما کوردها فرزندان مادها و آریایی و ایرانی اصیل هستیم ، اونوقت شما تورک ها چی هستین؟؟؟شما فرزندان چنگیز مغول هستین پس بهتره ببندین دهنتون رو
زنده باد و ایران بژی کوردستان

مسعود اکبری

درود
فارسی تایپ کنید ! در غیر این صورت کامنت های شما تائید نخواهد شد
سپاس

ابوالفضل

دوست عزیز کاری با درستی و نادرستی نوشته هات ندارم ولی نمیدونم منظورت از واژه های اصیل اریایی چیه تا اونجا که من میدونم منظور از اریایی سه تا قوم بزرگ ماد پارس و پارت که تو فلات ایران بودن که بعد کشمکش و جنگ درهم امیختن که این سه تا دارای زبان متفاوت بودن پس اوستایی که تو داریی میگی به زابان اصیل اریایی نوشته شده یعنی چی یعنی یه کلمش به یه زبان ویه کلمش هم به زبان دیگه هس که عقل ناقص من میگه نمیشه و باید به یک زبان باشه حالا باید تو که زبان شناسی… مطالعه بیشتر »

زتتا

نژاد آریایی یعنی نژادهندو اروپایی .درضمن پارس هاسرزمین مادها وپارتها روتصرف کردند

آزربایجان تورکو

پژوهشگر؟؟؟؟؟؟؟توفقط یک احمقی وفرق تاریخ رو با تصورتاریخی نمیدونی به نوشته هات کامل نگاه کردم تاریخ با تصور شخصی خیلی فرق داره اسم کوروش رو ازکجا آوردی؟ تا بحال پیرمردی رو دیدی اسمش کوروش باشه؟

گرال

زردشت یعنی دارنده شتر زرد یک واژه ای است که حرف در آن صورت گرفته و به این شکل در اومده و در اصل یک واژه از زبان هورامی است داشی کم …… بگو. دوغدو ، آعه تو کدوم چیز این نوشته شده ،😄😄😄😄😄😄😄

تورک اوغلو

یک کشف اتفاقی بسیار جالب برید به ادرسی که میگم این ادرس مترجم زبان گوگل است بعد تنظیمات ورودی فارسی و خروجی انگلیسی را انجام بدید عبارت (پارس کردن) را تایپ کنید خواهی دید که ان را در انگلیسی ( barking ) ترجمه میکند حال در همان ادرس تنظیمات را به ورودی انگلیسی و خروجی فارسی(perssian) تغییر دهید و عبارت (barking ) را تایپ کنید حال در ترجمه فارسی ان کلمه به جای عبارت ( پارس کردن ) کلمه ( پارس ) را خواهد اورد نتیجه این که حتی گوگل هم به فارسا سگ گفته … جالب بود مگه نه… مطالعه بیشتر »

تورک اوغلو

البته توجه داشته باشید عباراتی مانند (نام قومی ، نا زبان ایرانیان، نام استانی در ایران ) جرء معانی نیست بلکه کاربرد های کلمه است مثلا فرض کنید نام من (احد ) باشد. حال ۱-یکی از نام های خداوند است ۲- احد یکی از نام هاست که ایرانیان بر فرزندان خود میگزارند ۳- احد در سوره توحید وجود دارد ۴-احد نام نویسنده این سایت است هیچ کدام از عبارات بالا معنی احد نیست بلکه معنی احد ( یکتا ) است و موارد بالا هم فقط کاربرد های احد است در این لغت نامه ها هم برای پارس چندین کاربرد نوشته… مطالعه بیشتر »

امیرخان

جناب ترک اوغلان اگه کمی سواد مطالعه کردن رو بلد بودی میدونستی که ترکان بعد از اینکه دولت ساسانی منقرض شد برای اینکه اعراب ضرری به ترکان نرسانند مسلمان شدن و بعد یک دو قرن بعد از این واقعه با توجه به موقعیت بسیار والای ایران ترک ها یواش یواش به قسمت های شمال شرقی ایران پناه آوردند و در زمان سلطان محمد غزنوی بود که ترکان وارد ایران شدن و در زمان هجوم مغولان(همان ترکان!) به اوج خود رسید! ولی تشویقت میکنم چون ذهن خیالپردازی رو داری!

امیرخان

در ضمن هیچ میدانستی که مراغه به معنی محل غلت زدن خر هست یا نه؟!!!

خسرو

آفرین به امیرخان عزیز

کوروش بزرگ

دمت گرم برادر خسرو دمت گرم جناب امیر خان ❤

cj

تو هیچ می دونی تمدن مراغه رو

صد مرتبه بیشتر از تهران شوماست

او زمان مراغه یکی از شهر های بزک اولی حکومت یعنی مادها دولت ترک بود اما تهران(ببخشید طهران آخه زبانه شما ۳۳ لهجه عربی ست پس عربی بنوبسیم) هیچ گوه هم نمی تونست بخوره

ايران ويچ

عزیزم خودت رو اصلا ناراحت نکن گوه ها رو گذاشتیم شما بخوری چون ما به قول شما نمی تونیم بخوریم. برو کتاب پانترکیسم ایران و آذربایجان نوشته محمد رضا محسنی رو بخون سپس بیا زر زر کن پانترک نادان اونجا دست اون مجله امید زنجان رو با اون دروغ گنده ای که در باره زبان پارسی و عربی گفته بود حسابی رو کرده. اونجا نامه سازمان یونسکو رو که ریده به هیکل گندتون رو اورده. پانترک احمق نشان چلیپا نشان مسلم و بی گمان آریایی ها در تپه حسنلو و غار مراغه یافت شده است پس بهتر بشینی سر جات… مطالعه بیشتر »

محمد

چی شد ، مادها رو هم تورک کردین؟؟؟؟!!!!خدایا شر این تورک ها رو از سر تاریخ کم کن

کوروش بزرگ

ای لاوی یو داری برادر محمد ❤❤❤❤😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅

ez kurdêm

مادها یکیداز قبایل کورد تبار بودن ک اینو تاریخو گوگل تایید میکنه ارامگاه سومین پادشاه ماد یعنی (هوخشتره) تو اقیلم کردستان جای دارد شما ترکای بی اصل نصب هر چیزیو واس خدتون میدونید تاریخی ک کورد داره ن لر داره نفارس داره ن ترک داره و ن عرب و حکومت کردستان اگه تاسیس بشه در چند سال اینده همه اینا ثابت میشه اینو بهت قول میدم!

سهند

درود امیرجان

علی

به هر حال ترکیم و افتخار میکنیم همین ترکا بودن شما نمک نشناسارو شیعه کردن وازعرب شدن محافظت کردن ترکایه سفید اناتولی شیعه وارد اذربایجان و ایران شدن

کوروش

اونوقت شیعه و عرب چه فرقی دارن؟؟؟؟

سردار

ما حداقل به اجبار و ترس مسلمان شدیم شما که بعد از نماز به اجدادتون چی میگید الان مسلمان بودن رو برو مقایسه کن

خسرو

ممکنه بگی چرا همه مفاخر آذرآبادگان از قدیم تا جدید به ایران و زبان فارسی افتخار میکنند؟ نظرت در مورد استاد شهریار چیه پان عرعر؟ فلک یک چند ایران را اسیر ترک و تازی کرد در ایران خوان یغما دید و تازی ترکتازی کرد گدایی بود و با تاج شهان یک چند بازی کرد فلک این شیرگیر اهو ،شکار گرگ و تازی کرد وطن‌خواهی در ایران‌ خانمان‌ بردوش‌ شد چندی بجز در سینه‌ها آتشکده ‌خاموش‌ شد چندی بدان‌ با جان‌ پاک‌ موبدان ‌آزارها کردند سر گردن ‌فرازان‌ را فراز دارها کردند که‌ تا احرار در کار آمدند و کارها کردند… مطالعه بیشتر »

تورک اوغلو

این شعرهای جعلی رو شما فارسای سگ سروده اید و به شهریار ما نسبت می دهید این وصله ها به ما نمی چسبد شما برید به همون خرتوسی تون برسید که بزرگترین خیالپرداز دنیاست و به قول خودش سی سال خودشو پاره کرد و آخرش چی یه مشت مهملات بی پایه و اساس که همش چاخان بود به هم بافت و برای همین مورد استقبال قرار نگرفت .۲نکته جالب اینه که ۱.خرتوسی سی سال شاهنامه رو نوشت تا به قول خودش فارسی رو برای عجم زنده کنه و فارسی الان ۶۰ درصدش عربیه پس اگه اون این کارو نمی کرد… مطالعه بیشتر »

آذر اوغلو

واقعا خیلی بیشعور هستی تورک اوغلی, معلومه برخاسته از یک خواستگاه اجتماعی کم خرد و الاغ پرور هستی, مردک فردوسی از جمله بزرگترین شاعران جهانه چطور جرات میکنی توهین کنی؟ خوب سند و مدرک بیار شعر مال شهریار نیست! چرا تورک اوغلی در همه کامنت هایی که داری توهین میکنی؟ من که شک دارم تو آذربایجانی هستی چون شرف نداری

خسرو

منطق و پاسخ تورک اوغلی را هم دیدیم, خدا رو شکر این مزدور خودش را کاملا نمایان کرده, ولی با توجه به پاسخهات چند نکته واسم روشن شد:
۱- حرام زاده تو هستی
۲- خر تو هستی
۳- انشاالله شما هم مثل خر به سوی قره باغ روان میشین و توسط ارمنی ها مورد لطف قرار میگیری اونوقت قدر ایران را میفهمی

دیاکوی کبیر

بنویس خره باغ

بهمن سوشيانت

متاسفم فقط همین
ادب مرد به ز دولت اوست
با این فحشها شخصیت خونوادتو میبری زیر رادیکال
فردوسی و شهریار موندن. تو کجای این دنیایی؟ بعد مرگت میتونی مث حضرت فردوسی هزار سال از خودت اسم و کتاب یادگار بزاری؟
ادم نیستی لااقل ادب داشته باش که خونوادت زیر سوال نره

ايران ويچ

۱)نادان بی سواد ما شعر جعلی میسازیم!!!!؟؟؟ ۲) نادان شعر جعلی برای شاعری ساخته میشود که در قید حیات نباشد. یه چیزی این پانترکهای خر کردن تو کله پوکت هزیون میگی عزیزم ۳)شادروان شهریار چگونه زنده بود و در دولت جمهوری اسلامی که هرگز نژاد گرا نیست نیومد بگه این شعر مال من نیست!!!؟؟؟ نکنه میترسید بکشنش نادان!!!؟؟؟ چرا در هنگام مرگش این شعرش رو انکار نکرد!!!؟؟؟ ۴) نادان این بخواهی تحریف کنی اسناد انکار ناپذیر در کشور بزرگتون ترکیه را چیکار میکنی!!!؟؟؟ ۵) برو ۱ پژوهش کوچولو اندازه همان خردت در باره سلطان رشاد عثمانی بکن سپس بیا این… مطالعه بیشتر »

ماردين

اریایی های باشرف و عزیز.فک کنم این پان خر بی ادب مادرش رفته ترکیه یه کارایی کرده که خودشو ایرانی نمیدونه

علی

کشوربزرگمون ترکیه ما قزلباشا با ترکیه جنگها کردیم و خونها دادیم این که الان باعث میشه ما به ترکیه نزدیک باشیم باعثش شما احمقها هستید اینو بدون ملتی اگه زیر ظلم و تحقیر باشه اون ملت بهم نزدیک میشه و اون روز میاد که ترکا با هم متحد باشن اینو بدون اگه قرار هست از ایران جدا بشیم مهاجرت نیست بلکه با خاکش جدا میشیم ولی امیدوارم شیعه هایه فارس نظر تو ایرانویچ کرد سنی رو نداشته باشن که اگه داشته باشن فاتحه ایران خوندس چون تو کشوری که عرق نلی نباشه وطن پرستی نباشه فاتحه کشور بازم خوندس

امیرخان

اینان به این علت فردوسی را دوست ندارند:یک در شاهنامه فقط ایران و ایرانیان را ستوده و هیچگونه ستایشی از ترکان و اعراب نکرده است…در ثانی در شاهنامه فردوسی حکیم طوس روی خوشی به ترکان نشان نداده است چون آنان سرزمین های آباد ایران رو با قتل و وحشیگری تمام غارت میکردند…ثالثا قضاوت کردن در مورد خوبی و بد افراد در حد آدم های معمولی چون من و تو نیست..چهارما فردوسی مال همه ایرانیان است نه ترک و فارس و عرب…پنجما شعر های فردوسی چاخان نیست…فردوسی در کتابش شاهنامه بارها متذکر شده که این شعرهایی را که میخوانی داستان فرض… مطالعه بیشتر »

علی

تو که هستی از ترکایه شیعه که ایران رو اباد کردن و نزاشتن سنی و عرب باقی بمونید چی هر جقدر بدی کرده باشن خوبیشون بیشتره ترکایه قزلباش شیعه رو میگم

زتتا

حالا خوبه کوروش پارس تمدنهای بزرگ دنیا رونابودکرد مثل بابل ومادومصروهند ولیدی . کارهاش عین چنگیز بود

خسرو

روفسور ولادمیر مینورسکی در رابطه با زبان آذری می‌گوید: «مردمان بومی و اصیل یکجانشین روستایی و کشاورز آذربایجان در دوران فتح اعراب به لقب تحقیر آمیز علوج (غیرعرب)خطاب می‌شدند. این‌ها به گویش‌های متفاوتی همچون آذری و تالشی تکلّم می‌کردند که هنوز هم امروز جزیره‌هایی از این زبان‌ها در میان مردمان ترک‌زبان آذربایجان دیده می‌شود. تنها سلاح این جمعیت آرام و صلح‌جوی روستایی فلاخَن بود و بابک خرّم‌دین با پشتیبانیِ این گروه بر ضد خلیفه قیام کرد.» پروفسور گیلبرت لاژارد هم می‌گوید: «زبان آذری در حوزه آذربایجان رواج داشت و یک زبان مهم ایرانی بود که مسعودی آن را در کنار… مطالعه بیشتر »

asar

az koja fahmidid bayandorkhan afrasiabe ? har kaso be har kas eshghet keshide rabt dadi esmesho gozashti tahghighe tarikhi.zemnan bani adam azaye yek peykarand az koja midooni pishani bolandhaye dolicosephal ariayiand?! pas taklife zardpoosthaye khorasan ya tajikestan ke farsi harf mizanan chie? labod nofoozihaye mogholan…

خسرو

تورک اوغلی درست که زبان فارسی امروزین داری واژگان بیگانه بیشماری است ولی بدین روی نیست که فارسی ناتوان باشد, در زبان فارسی برای یک واژه عربی چندین واژه پارسی سره و پالوده در دسترس هست که ریشه آنها را میشناسیم. من زبان ترکی را هم زبانی توانا همچون فارسی میدانم ولی زیبایی زبان فارسی بر کسی پوشیده نیست. شما با کمال تاسف توهین میکنی و ناسزا میگی, به فردوسی ناسزا میگی در حالیکه شاعران آذربایجانی با همین زبان ناقص (به قول شما) چکامه و ترانه های دلنواز و گوشنواز سروده اند, به کوروش فحش میدی در حالیکه اکثر قریب… مطالعه بیشتر »

ايران ويچ

بنابر پژوهش های استاد مسلم و بیگمان امروز زبان پارسی استاد جلیل دوستخواه این مشکل ما کاربران زبان پارسی است نه زبان توانمند پارسی.
اگر ماشین واژه سازی پارسی روشن شود هیچ زبانی به گرد پاش هم نخواهد رسید. خوب توجه کن به گرد پاش هم نخواهد رسید.
ایشون هنوز زنده هستند و هرپانترک نادانی که جرات دارد با ایشان مناظره کنند این گوی و این میدان بسم الله.

خسرو

زبان فارسی با اینکه یکی از ارکان اصلی هویت ایرانی است و به عنوان زبان ملی و رسمی ایران شناخته شده‌است، ولی هویتی بسیار فراتر از فلات ایران دارد. فارسی از حدود سال ۱۰۰۰ میلادی تا ۱۸۰۰، زبان میانجی بخش بزرگی از غرب و جنوب آسیا بود. به عنوان نمونه پیش از استعمار هند توسط انگلیس، در زمان حکومت گورکانیان در هند، که ادامه دهنده امپراتوری تیموریان در هند بودند، فارسی زبان رسمی این امپراتوری وسیع بود. یا نقل می‌کنند که وقتی که شاه اسماعیل صفوی در ابتدای یکی از جنگ‌های خود قطعه شعری به زبان ترکی آذربایجانی برای پادشاه… مطالعه بیشتر »

تورک اوغلو

آخه بدبخت می گی معادل کلمات عربی و ترکی چندین کلمه سره و پالوده می باشد اگه راست می گی من یه لیست کلمات می دم و تو تنها یک لغت برای اونها بیار و چندین لغت پیشکش خودت ادبیات-اقتصاد-انسان-هندسه-ریاضی-فلسفه-حکمت-تخطئه-خطر-فلز-فضا-هوا-جو-آقا-توپ(اسلحه نه کره)-تقدیر-ملت-ملی-جمهوری-جاسوس-رحمت-صدقه-وقف-تصمیم-وزیر-دولت-توبه-مناره-غروب-شمال-جنوب-قالی-نثر-نسخه-تحویل-فرش-آلاچیق-خاله-عمو-عمه-امت-استحقاق-استقلال-اعتراض-حضرت-یاتاقان-گلن گدن-تصویب-سند-ضرب المثل-هویت-ماهیت-وفا-تسبیح-ذکر-حتی-کامل-تکمیل -و…. شما حتی برای جدا کردن دو کلمه از (و) استفاده می کنید و مثلا می گویید علی و حسین شما برای هیچی لغت ندارین هیچی اگه راست می گی برای این کلمات عربی و ترکی تنها یک معادل بگو و نه چندتا ولی شما معادلی برای مثلا ادبیات ندارید اگهع راست می گی معادل فارسی… مطالعه بیشتر »

ايران ويچ

۱) نادان واژه هی ریاضی و هندسه در نهضت ترجمه از زبان پارسی به زبان عربی رفته است. برو نوشته های ریاضی دان مشهور ایرانی محمد خوارزمی رو در این باره بخون سپس بیا شرو ور بگو ۲) در مورد واو عطف نادان این حرف در زبان پارسی دری و پهلوی بگونه صدای کوتاه (او) میاد که کوچکترین تاثیری در نثر پارسی ندارد و مردم پارسی زبان هرگز نمیگن علی و حسن بلکه میگن علی (او) حسن. ۳) این واو عطف در نثر پس از حمله اعراب وارد شده است که بدون آن هرگز خللی در زبان پارسی دیده نمیشود.… مطالعه بیشتر »

علی

ابوجعفرمحمد بن موسی خوارزمی در ۱۸۴ ه.ق در خوارزم (اوزبکستان)به دنیا آمد ؛ او تورک اوزبک بود.

ايران ويچ

۱) نادان حتی در زبان عربی از (هاتا) پارسی است برو کتاب پژوهشگر نامدار عرب اسقف کلدانی ادی شیر رو بخون ۲) نادان واژه هویت یک مصدر جعلی و ساختگی است که در فارسی کیستی معنی میدهد!!!!! ۳) نادان شما پانترکها بجای واژه های (هر) (هیچ) (کس) (چونکه) (اگر) چیدارین بگین بزرگتون ترکیه که نداره شما دارین؟؟؟؟ ۴) این واژه ها ریشه دربنیاد زبان دارند ۵) واژه آقا در زبانهای محلی پارسی کاکا است که معادل بسیار خوبی برای واژه آقا است ۶) خاله عربی است که در پارسی و کردی (دایزه) است ۷) نزدیک به ۸۵۰۰ واژه پارسی در… مطالعه بیشتر »

ايران ويچ

۱) نادان واژه جاسوس و تجسس از فعل جستن پارسی گرفته شده است. برو همان کتابی رو که بهت گفتم رو بخون ۲) نادان مناره از نار عربی است که به معنای محل نگهداری آتش است که ترجمه مفهومی آتشگاه است بیسواد. اصلا میدونی ترجمه مفهومی چیه!!!؟؟؟ ۳) نادان نسخه عربی ترجمه واژه (نسک) است که هنوز در زبان پارسی روان است. برو همان کتاب رو بخون ۴) معادل خطر واژه (سژد) برو کتاب دکتر فره وشی رو بخون سپس بیا چرت و پرتا رو که پانترکها تو کله ات کردن رو برای ما ردیف کن. ۵) برو دم خونه… مطالعه بیشتر »

Turkoqlu

خدا شفا دهد بر روانی ها

ايرانويچ

۱) چی شد کم اوردی دیگه چرت و پرت نمیگی!!!!؟؟؟؟
۲) بازم از اون زبان شناسی احمقانه پانترکیستت خبری نیست!!!؟؟؟
۳) در ضمن پروفسور بی سواد بجای استحقاق = سزاواری بکار میره
۴) نادان دلیلی نداره هر واژه ای در دستگاه اشتقاقی عربی رو بخواهیم تو دستگاه پیوندی زبان پارسی برابرش رو بیابیم.
۵) صدها واژه است که در زبان پارسی ساخته می شود ولی در زبان عربی برابری برای آنها نیست

ماردين

بچه ها میدونیین این ترکها وقتی کم میارن .شروع میکنن بهبد وبیراه گفتن.
من الا ن فهمیدم

ايرانويچ

۱) پانترک بیسواد فلسفه از زبان یونانی وارد زبان عربی شده است و اگر نوشته های خود ارسطو رو خونده باشی به بی خردی خودت میخندی. نادان ارسطو در کتاب خودش آشکار اشاره به استفاده خودش از اندیشه های زرتشت کرده تو دیگه چی میگی!!!!؟؟؟؟ ۲) نادان واژه (مثل) در زبان عربی از (متل) پارسی گرفته شده ۳) برابر واژه ملت واژه پاترم است بیسواد ۴) نادان واژه (هوا) از پارسی وارد عربی شده است نه وارون آن ۵) ریشه این واژه (وای) پهلوی است که در واژه (وایان) به معنی (پرندگان) و واژه (اندر وای) به معنی معلق و… مطالعه بیشتر »

ايرانويچ

۱) برابر واژه صدقه اشوک داد است کتاب دکتر فره وشی ص ۳۴۲ ۲) بیسواد برابر واژه خانم واژه های بانو کدبانو و دوشیزه برای دختران میباشد ۳) برابر واژه آقا سرور کدبان و پانا است و در زبان های بومی کاکا نیز کاربرد دارد. ۴) نادان برابر تقدیر اگر به معنای تشکر باشد (ارج گذاری) است و اگر به معنی تقدیر الهی باشد (سرنوشت) می باشد ۵) برابر واژه اعتراض واخواستن و پرخاش بسته به کاربرد جمله است همچنین برابر پهلوی آن (پاتکار) میباشد. ۶) نادان معنای تصویب در زبان عربی همان پسندیدن در زبان پارسی است که حتی… مطالعه بیشتر »

خسرو

بیشعور ۸۰% این واژه ها ریشه آریایی داره

ماردين

دوستان من این پان ترکها هیچی حالیشون نیست.
اینا میگن فار یعنی …
فقط جواب بدن( انار) به ترکی چه معنی میده
دو تا معنی داره که یکیش فش بدیه.
اینا به تویی،میگن سن سن یعنی تو تو .یه پسوند درستو حسابی ندارن.

Best replica watches at watchesmall.is, sale swiss rolex replicas, tag heuer, hublot and more.