تاریخ و تمدنِ مشرق زمین - ویل دورانت

" این وبسایت تحت حمایت سایت تاریخ ما می باشد کپی برداری از آن بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد"

www .tarikhema.ir - www.ancient. ir

" راهنماي استفاده از اين كتاب "

عصر طلايي يونان

فهرست مطالب

مقدمه

نمايه (فهرست راهنما)

توضيحي برنمايه

كتابنامة متن انگليسي

پديدآورندگان

 

كتاب اول

پيش درآمد اژهاي، 3500 - 1000 ق م

جدول گاهشماري ،

فصل اول: كرت ،

i- مديترانهاي ،

ii- بازيافتن كرت ،

iii- بازسازي تمدن كرت ،

1- مردان و زنان ،

2- جامعه ،

3- دين ،

4- فرهنگ ،

iv- سقوط كنوسوس ،

فصل دوم: پيش از آگاممنون ،

i- شليمان ،

ii- اندرون كاخهاي شاهان ،

iii- تمدن موكنايي ،

iv- تروا ،

فصل سوم: عصر پهلواني ،

i- قوم آخايايي ،

ii- روايات پهلواني ،

iii- تمدن هومري ،

1- كار ،

2- اخلاق ،

3- مرد و زن ،

4- هنرها ،

5- دولت ،

iv- محاصره تروا ،

v- بازگشت به وطن ،

vi- غلبه دوريها ،

كتاب دوم

تكامل يونان، 1000 - 480 ق‌م

جدول گاهشماري ،

فصل چهارم: اسپارت ،

i- محيط يونان ،

ii- آرگوس ،

iii- لاكونيا ،

1- توسعه اسپارت ،

2- عصر طلايي اسپارت ،

3- لوكورگوس ،

4- حكومت اسپارت ،

5- قوانين اسپارت ،

6- داوري درباره اسپارت ،

iv- دولتهاي فراموش شده ،

v- كورنت ،

vi- مگارا ،

vii- آيگينا و اپيداوروس ،

فصل پنجم: آتن ،

i- بئوسي در عصر هزيود ،

ii- دلفي ،

iii- دولتهاي كوچك ،

iv- آتيك ،

1- محيط آتن ،

2- آتن در عهد حكومت متنفذان ،

3- انقلاب سولون ،

4- ديكتاتوري پيسيستراتوس ،

5- برقراري حكومت دموكراسي ،

فصل ششم: مهاجرت بزرگ ،

i- علل و طرق مهاجرت ،

ii- كوچگاه‌هاي قوم يونيايي در جزاير سيكلاد ،

iii- سرازير شدن قوم دوري به جزاير سيكلاد ،

iv- شهرهاي دوازدهگانه يونيا ،

1- ميلتوس و پيدايش فلسفه يوناني ،

2- پولوكراتس، جبار ساموس ،

3- هراكليتوس، فيلسوف افسوس ،

4- آناكرئون، شاعر كولوفون ،

5- خيوس، سمورنا، فوكايا ،

v- ساپفو، شاعر لسبوس ،

vi- امپراطوري شمالي ،

فصل هفتم: يونانيان در غرب ،

i- سوباريس ،

ii- فيثاغورس، حكيم كروتونا ،

iii- كسنوفانس، فيلسوف الئايي ،

iv- از ايتاليا تا اسپانيا ،

v- سيسيل ،

vi- يونانيان در افريقا ،

فصل هشتم: خدايان يونان ،

i- سرچشمه شرك يونانيان ،

ii- سلسله مراتب خدايان ،

1- خدايان فرعي ،

2- خدايان اولمپي ،

iii- اسرار ،

iv- عبادت ،

v- خرافات ،

vi- وخشها (غيبگويان) ،

vii- جشنواره‌ها (فستيوالها) ،

viii- دين و اخلاق ،

فصل نهم: فرهنگ عمومي دوره كهن يونان ،

i- فردگرايي و دولت ،

ii- كتابت ،

iii- ادبيات ،

iv- بازي و ورزش ،

v- هنرها ،

1- ظرفها ،

2- مجسمه سازي ،

3- معماري ،

4- موسيقي و رقص ،

5- آغاز نمايش ،

vi- نظري به گذشته ،

فصل دهم: كشمكش براي كسب آزادي ،

i- ماراتون ،

ii- آريستيدس و تميستوكلس ،

iii- خشيارشا ،

iv- سالاميس ،

كتاب سوم

عصر طلايي، 480 - 399قم

جدول گاهشماري ،

فصل يازدهم: پريكلس و دموكراسي ،

i- اعتلاي آتن ،

ii- پريكلس ،

iii- دموكراسي آتن ،

1- مشاوره ،

2- قانون ،

3- عدالت ،

4- امور اداري ،

فصل دوازدهم: كار و ثروت در آتن ،

i- زمين و خوراك ،

ii- صنعت ،

iii- تجارت و امور مالي ،

iv- آزادمردان و بردگان ،

v- جنگ طبقات ،

فصل سيزدهم: اخلاق و آداب مردم آتن ،

i- دوران كودكي ،

ii- آموزش و پرورش ،

iii- شكل ظاهري ،

iv- اخلاقيات ،

v- صفات ،

vi- روابط قبل از ازدواج ،

vii- دوستي يوناني ،

viii- عشق و ازدواج ،

ix- زن ،

x- خانه ،

xi- دوران پيري ،

فصل چهاردهم: هنر يونان در عصر پريكلس ،

i- آرايش زندگي ،

ii- اعتلاي هنر نقاشي ،

iii- استادان حجاري و پيكرتراشي ،

1- روشها ،

2- مكتبها ،

3- فيدياس ،

iv- معماران ،

1- پيشرفت معماري ،

2- تجديد بناي آتن ،

3- پارتنون ،

فصل پانزدهم: پيشرفت علوم ،

i- رياضيدانان ،

ii- آناكساگوراس ،

iii- بقراط ،

فصل شانزدهم: نزاع فلسفه و دين ،

i- ايدئاليستها ،

ii- ماده گرايان ،

iii- امپدوكلس ،

iv- سوفسطاييان ،

v- سقراط ،

1- ماسك سيلنوس ،

2- خرمگس معركه ،

3- فلسفه سقراط ،

فصل هفدهم: ادبيات عصر طلايي ،

i- پينداروس ،

ii- تئاتر ديونوسوسي ،

iii- اشيل ،

iv- سوفكل ،

v- اوريپيد ،

1- نمايشنامه‌ها ،

2- درامنويس ،

3- فيلسوف ،

4- مطرود ،

vi- آريستوفان ،

1- آريستوفان و جنگ ،

2- آريستوفان و راديكالها ،

3- هنرمند و فيلسوف ،

vii- تاريخنويسان ،

فصل هجدهم: انتحار يونان ،

i- دنياي يوناني در عصر پريكلس ،

ii- جنگ بزرگ چگونه آغاز شد ،

iii- از طاعون تا صلح ،

iv- آلكيبيادس ،

v- واقعه سيسيل ،

vi- پيروزي اسپارت ،

vii- مرگ سقراط ،

كتاب چهارم

انحطاط تمدن يونان، 399 - 322ق م

جدول گاهشماري ،

فصل نوزدهم: فيليپ ،

i- امپراطوري اسپارت ،

ii- اپامينونداس ،

iii- امپراطوري دوم آتن ،

iv- طلوع سيراكوز ،

v- پيشرفت مقدونيه ،

vi- دموستن ،

فصل بيستم: ادبيات و هنر در قرن چهارم ،

i- خطبا ،

ii- ايسوكراتس ،

iii- گزنوفون ،

iv- آپلس ،

v- پراكسيتلس ،

vi- سكوپاس و لوسيپوس ،

فصل بيست و يكم: فلسفه در اوج قدرت ،

i- دانشمندان ،

ii- مكاتب سقراطي ،

1- آريستيپوس ،

2- ديوجانس ،

iii- افلاطون ،

1- معلم ،

2- هنرمند ،

3- فيلسوف مابعدالطبيعه ،

4- عالم اخلاق ،

5- معمار مدينه فاضله ،

6- قانونگذار ،

iv- ارسطو ،

1- سالهاي سرگرداني ،

2- دانشمند ،

3- فيلسوف ،

4- سياستمدار ،

فصل بيست و دوم: اسكندر ،

i- روح يك فاتح بزرگ ،

ii- به سوي انتحار ،

iii- مرگ يك خدا ،

iv- پايان يك عصر ،

كتاب پنجم

اضمحلال يونان، 322 - 146 ق‌م

جدول گاهشماري ،

فصل بيست و سوم: يونان و مقدونيه ،

i- مبارزه در راه كسب قدرت ،

ii- مبارزه در راه كسب ثروت ،

iii- مباني انحطاط ،

iv- انقلاب در اسپارت ،

v- برآمدن رودس ،

فصل بيست و چهارم: هلنيسم و مشرق زمين ،

i- امپراطوري سلوكيان ،

ii- تمدن سلوكيان ،

iii- پرگامون ،

iv- هلنيسم و يهوديها ،

فصل بيست و پنجم: مصرو مغرب زمين ،

i- نام پادشاهان ،

ii- سوسياليسم در حكومت بطالسه ،

iii- اسكندريه ،

iv- شورش ،

v- غروب خورشيد در سيسيل ،

فصل بيست و ششم: كتابها ،

i- كتابخانه‌ها و دانشمندان ،

ii- كتابهاي يهوديان ،

iii- مناندروس ،

iv- تئوكريتوس ،

v- پولوبيوس ،

فصل بيست و هفتم: هنر در دوره اضمحلال ،

i- جنگ ،

ii- نقاشي ،

iii- مجسمه سازي ،

iv- توضيح ،

فصل بيست و هشتم: اوج ترقي علم در يونان ،

i- اقليدس و آپولونيوس ،

ii- ارشميدس ،

iii- آريستارخوس، هيپارخوس، اراتستن ،

iv- تئوفراستوس، هروفيلوس، اراسيستراتوس ،

فصل بيست و نهم: تسليم فلسفه ،

i- حمله شكاكان ،

ii- فرار اپيكوري ،

iii- مصالحه رواقيون ،

iv- بازگشت به سوي مذهب ،

فصل سيام: پيدايش روم ،

i- پورهوس ،

ii- روم نجاتبخش ،

iii- روم فاتح ،

پايان سخن: ميراث يوناني ما

 

copy ® tarikhema.ir

" این وبسایت تحت حمایت سایت تاریخ ما می باشد کپی برداری از آن بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد"

www .tarikhema.ir - www.ancient. ir

 

 

 

 

 

ساير بخش ها : | تاريخ تمدن باستان | دانلود کتاب هاي تاريخيpdf | چهره هاي ماندگار مشاهير جهان | تاريخ العصر القديم للحضارة العالم و الثقافات | ثبت لينک رايگان | دايرکتوري سايت ايراني | لينکدوني | اساطير افسانه باستان | انجمن تاريخ ما | Eski antic calture uygl?k | ancient history civilization | دکتر علي شريعتي | ايران باستان | مصر باستان | تاريخ يونان باستان | اهرام مصر باستان | ancient Egypt History | ancient Egypt photo | ancient pyramids | ancient mesopotamia | ancient تاريخ | ancient Egypt pyramids